AA
Bewustmakingscampagne rond biodiversiteit

De Europese Commissie heeft een Eurobarometer-enquête bekendgemaakt waaruit blijkt dat vele Europeanen niet begrijpen wat onder biodiversiteit wordt verstaan en het gevoel hebben niet goed geïnformeerd te zijn over het verlies aan biodiversiteit. Tegelijk is de Commissie een campagne gestart om het publiek te informeren over het biodiversiteitsverlies in de EU.

Commissaris voor Milieu Janez Potoènik stelde het als volgt: “ Biodiversiteit is de natuurlijke motor van onze toekomst en we moeten leren er zorgvuldig mee om te gaan. Ik hoop dat deze campagne daartoe zal bijdragen en de mensen bewuster zal maken van de noodzaak om attenter te zijn voor de natuurlijke omgeving waarvan we afhankelijk zijn. ”

Nieuw onderzoek naar kennis over biodiversiteit

Uit de recente Eurobarometer-enquête blijkt dat de meeste Europeanen het gevoel hebben niet goed geïnformeerd te zijn over biodiversiteit. De nieuwe opiniepeiling “Attitudes towards biodiversity” laat zien dat slechts 38% van de Europeanen de betekenis van dit woord kent en dat nog eens 28% ervan gehoord heeft, maar niet weet wat ermee bedoeld wordt. Een meerderheid vindt het verlies aan biodiversiteit een ernstige zaak, maar denkt dat zij er niet persoonlijk door zal worden getroffen. Slechts 17% van de respondenten gelooft dat de achteruitgang hen nu al raakt. Als wordt gevraagd naar de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit, ziet 27% de vervuiling als grootste boosdoener, terwijl 26% denkt dat door de mens veroorzaakte rampen de grootste oorzaak zijn. Als belangrijkste reden voor hun gebrek aan acties tegen het verlies aan biodiversiteit, wezen burgers op hun onwetendheid over de mogelijkheden.

De bewustmakingscampagne van de Commissie

De EU-brede campagne die plaatsvindt in het jaar 2010, dat door de Verenigde Naties tot “Jaar van de biodiversiteit” is uitgeroepen, is erop gericht mensen van het probleem bewust te maken door een website, een videoclip, pr-acties, straatkunst en media, waaronder sociale media. De belangrijkste opzet van de campagne is de burgers te laten zien wat de reële implicaties van deze verliezen in hun dagelijks leven zullen zijn en te focussen op wat de burgers kunnen doen om die verliezen te voorkomen. De slagzin “Verbonden door leven” is de spil van de campagne.

In de eerste plaats wil de campagne de kwestie en het probleem van de biodiversiteit beter bekend maken en ervoor zorgen dat de burgers de mogelijke gevolgen van dit verlies begrijpen en beseffen dat zij iets kunnen doen om de achteruitgang een halt toe te roepen.

De campagne is gebouwd rond de slagzin “Biodiversiteit - Verbonden door leven”. Zij heeft een educatieve dimensie. Er wordt uitgelegd wat de voordelen van biodiversiteit zijn, waarbij de nadruk vooral ligt op het idee van de ecosysteemdiensten en op de gevaren die de verdwijning daarvan met zich brengt. Het doel is de burgers beter bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen om dit verlies te vertragen en te voorkomen. De rode draad door dit alles is de idee van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid.

Achtergrond: wat is er aan de hand met de biodiversiteit?

De biodiversiteit wordt wereldwijd ernstig bedreigd. Soorten gaan 100 tot 1000 maal sneller verloren dan normaal. Meer dan een derde van de onderzochte soorten wordt met uitsterven bedreigd en naar schatting is 60% van de ecosysteemdiensten van de wereld in de laatste 50 jaar achteruit gegaan. Dit verlies wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, onder meer veranderd bodemgebruik, overexploitatie, niet-duurzame praktijken, vervuiling en de introductie van invasieve soorten. Hierdoor gaan habitats en soorten verloren en treedt er versnippering en degradatie op. Ook de klimaatverandering speelt een rol.

Half maart 2010 hebben de EU-ministers van Milieu besprekingen gevoerd over een nieuwe doelstelling voor biodiversiteit en zijn zij overeengekomen dat het biodiversiteitsverlies en de aftakeling van de ecosystemen moet worden gestopt en dat de schade, voor zover mogelijk, vóór 2020 moet worden hersteld. Bovendien hebben zij een langetermijnvisie voor 2050 geformuleerd. Tegen die tijd moet de biodiversiteit beschermd zijn, op waarde geschat worden en op de juiste wijze hersteld zijn. Tot slot hebben de ministers opgeroepen om de biodiversiteitsdoelstellingen duidelijker te integreren in verschillende EU-beleidsplannen en ‑strategieën. Op 26 maart hebben de EU-leiders de conclusies van de Raad bekrachtigd.

Voor meer informatie:

•Campagnewebsite: www.verbondendoorleven.eu

•Meest recente Eurobarometer over biodiversiteit: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

•Conclusies van de Raad over de biodiversiteit:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

•EU-natuurbeleid: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?