content

AA
(05/11/08) 2009: het jaar van de westelijke Balkan

Vandaag heeft de Commissie haar jaarlijkse strategiedocument voor het uitbreidingsbeleid van de EU goedgekeurd. Hierin wordt de rol beschreven die het uitbreidingsbeleid speelt in de strategische belangen van de EU op het gebied van stabiliteit, veiligheid en conflictpreventie. De Commissie evalueert ook de vorderingen die de landen van de westelijke Balkan en Turkije het afgelopen jaar hebben geboekt en beschrijft de uitdagingen voor de toekomst. De landen van de westelijke Balkan kunnen sneller vooruitgang boeken op weg naar het EU-lidmaatschap, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Eind 2009 zouden de toetredingsonderhandelingen met Kroatië het eindstadium moeten kunnen naderen, mits Kroatië aan alle voorwaarden voldoet. Het tempo van de onderhandelingen met Turkije zal blijven afhangen van het tempo van de hervormingen in het land.

Uitbreiding is in het strategische belang van de EU op het gebied van stabiliteit, veiligheid en conflictpreventie. Dankzij de uitbreidingsrondes konden de welvaart en de groei toenemen, zijn belangrijke vervoers- en energienetwerken verbeterd en is het gewicht van de EU in de wereld toegenomen. Gezien de recente stabiliteitsproblemen ten oosten van de EU is het belangrijker dan ooit dat het uitbreidingsbeleid consistent wordt uitgevoerd. De huidige uitbreidingsagenda heeft betrekking op de landen van de westelijke Balkan en Turkije.

Bij de presentatie van de rapporten zei Olli Rehn, Europees commissaris voor uitbreiding: “De voorwaarden en het tijdschema voor Kroatië die we vandaag hebben gepresenteerd, moeten worden gezien als een aanmoediging voor het land om de hervormingen door te zetten. Het succes hangt af van de mate waarin Kroatië kan voldoen aan de voorwaarden voor toetreding tot de EU. Het is mogelijk dat het indicatieve tijdschema moet worden gewijzigd in het licht van de vorderingen van Kroatië. Nu is Kroatië aan zet. De Commissie zal de vervulling van de voorwaarden nauwlettend blijven volgen.”

“Ik verheug mij ook over de vorderingen van de landen van de westelijke Balkan. Ze kunnen sneller vooruitgang boeken op weg naar het EU-lidmaatschap, als zij aan de voorwaarden voldoen. Potentiële lidstaten die aantonen dat zij er klaar voor zijn, zouden de status van kandidaat-lidstaat kunnen krijgen. We zullen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de Europese toekomst van Kosovo[1].”

“Turkije is van groot strategisch belang voor de EU en ik ben blij met de constructieve rol die het land speelde tijdens de crisis op de Kaukasus. De Turkse binnenlandse politiek werd in 2008 gekenmerkt door grote politieke spanningen. Ik verwacht dat Turkije nu een nieuwe impuls geeft aan de hervormingen. Het tempo van de onderhandelingen zal blijven afhangen van het tempo van de hervormingen.”

De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft goede vorderingen gemaakt wat betreft de justitiële hervorming en de uitvoering van de verplichtingen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. De multi-etnische democratie wordt geconsolideerd door de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Ohrid. Het land moet echter zorgen voor vrije en eerlijke verkiezingen en voor een betere dialoog tussen de belangrijkste politieke partijen en actoren. Er is enige vooruitgang geboekt wat betreft de bestrijding van corruptie, de hervorming van het ambtenarenapparaat, de verbetering van het ondernemingsklimaat en de bevordering van de werkgelegenheid, maar verdere inspanningen zijn noodzakelijk. De Commissie zal de vorderingen op deze terreinen nauwlettend blijven volgen.

Albanië, Montenegro en Bosnië en Herzegovina zijn verder gegaan met de uitvoering van hun interimovereenkomsten en hebben vooruitgang geboekt op belangrijke hervormingsterreinen. De consolidatie van de rechtstaat en de uitbreiding van de bestuurlijke en justitiële capaciteit blijven een grote uitdaging in deze landen. Albanië moet er met name voor zorgen dat de parlementsverkiezingen in 2009 goed worden voorbereid en correct verlopen. Montenegro moet de justitiële hervormingen stevig doorzetten. Bosnië en Herzegovina moet de noodzakelijke politieke consensus bereiken en verdergaan met de hervormingen, en met name bestuurlijk gezien de touwtjes zelf steviger in handen nemen.

Servië moet zich verder positief ontwikkelen door volledig mee te werken met het Internationale Strafhof en tastbare resultaten te boeken op prioritaire hervormingsterreinen zoals de rechtsstaat en economische hervormingen. Als Servië aan deze voorwaarden voldoet, zou het in 2009 de status van kandidaat-lidstaat kunnen krijgen.

Kosovo deelt het Europese perspectief van de westelijke Balkan. De algemene stabiliteit werd gehandhaafd, maar de Europese integratie van Kosovo bevindt zich op de meeste terreinen nog in een pril stadium. In het najaar van 2009 zal de Commissie een haalbaarheidsstudie presenteren waarin de politieke en sociaaleconomische ontwikkeling van Kosovo wordt geëvalueerd en waarin wordt onderzocht hoe Kosovo binnen de regio zo goed mogelijk in de EU kan integreren.

De Commissie zal maatregelen blijven treffen waarmee het Europese perspectief tastbaar wordt voor burgers en bedrijven op de westelijke Balkan. Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zou de Commissie in de loop van 2009 per land kunnen voorstellen de visumverplichting af te schaffen.


[1] Volgens resolutie 11244/99 van de VN-Veiligheidsraad.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?