content

AA
De Commissie maakt 230 miljoen EUR vrij om de gevolgen van de economische crisis in 13 Afrikaanse en Caribische landen op te vangen

IP/09/1920

Brussel, 15 december 2009

De Commissie maakt 230 miljoen EUR vrij om de gevolgen van de economische crisis in 13 Afrikaanse en Caribische landen op te vangen

De Europese Commissie heeft de eerste financieringsbesluiten goedgekeurd ten voordele van elf Afrikaanse en twee Caribische landen voor een totaalbedrag van 230 miljoen EUR, inclusief 215 miljoen EUR in het kader van het zogeheten kwetsbaarheids-FLEX-mechanisme (V-FLEX). Dit is de eerste reeks financieringsbesluiten in het kader van het V-FLEX mechanisme ten belope van 500 miljoen EUR dat in augustus 2009 is goedgekeurd als reactie op de economische crisis voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen).

"De ontwikkelingslanden werden zwaar getroffen door de crisis omdat ze slecht bestand zijn tegen externe schokken. Dit heeft geleid tot financieringstekorten in de begrotingen van talrijke ACS-regeringen. Met de oprichting van het kwetsbaarheids-FLEX-mechanisme heeft de Europese Unie snel gereageerd om landen te helpen bij het op peil houden van hun prioritaire uitgaven, waarbij aan de zwaarst getroffen landen bijstand wordt verleend om de sociale kosten van deze crisis op te vangen," aldus Europees commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp Karel De Gucht.

V-Flex is een kortetermijninstrument dat bedoeld is om bijstand te verlenen aan de meest kwetsbare ACS-landen om de gevolgen van de wereldwijde financiële en economische crisis op te vangen en de sociale gevolgen ervan te verzachten. De eerste landen die zelf hebben verzocht om een beroep te kunnen doen op het V-FLEX-mechanisme zijn Benin, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Comoren, Ghana, Grenada, Guinee-Bissau, Haïti, Malawi, Mauritius, de Seychellen, Sierra Leone en Zambia. Voor deze eerste tranche worden alle bedragen in de vorm van begrotingssteun verstrekt, waardoor de partnerlanden hun uitgaven op prioritaire terreinen, waaronder de sociale sectoren, op peil kunnen houden zonder dat de macro-economische stabiliteit in het gedrang komt. Verwacht wordt dat het grootste deel van deze middelen vóór het einde van dit jaar zal zijn uitbetaald. In 2010 zullen extra middelen worden toegewezen.

Met het kwetsbaarheidsinstrument wordt preventief ingegrepen op basis van ramingen van budgettaire verliezen en andere kwetsbaarheidscriteria, en wordt ernaar gestreefd de impact te verzachten in plaats van op te treden nadat er schade is. Met het instrument kunnen snel doelgerichte subsidies worden verleend. Het dient als aanvulling bij de op leningen gebaseerde steun van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en andere regionale ontwikkelingsbanken die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het instrument.

Het V-Flex-instrument werkt vraaggestuurd en is gericht op de landen met een aanzienlijke kwetsbaarheid op economisch, sociaal en politiek vlak, waar de juiste beleidsmaatregelen zijn getroffen om de crisis te bestrijden en die over een toereikende absorptiecapaciteit beschikken en geconfronteerd worden met een financieringstekort in hun begrotingen, waarbij de EU-steun een zinvolle bijdrage kan leveren door dit tekort weg te werken of aanzienlijk te verkleinen.

Achtergrond:

Voor het kwetsbaarheids-FLEX-mechanisme is een bedrag van 500 miljoen EUR uitgetrokken. Dit bedrag komt bovenop het op 30 maart 2009 goedgekeurde bedrag van 1 miljard EUR voor de voedselfaciliteit en de toewijzing van 200 miljoen EUR in het kader van het EOF in 2008 om de ontwikkelingslanden te helpen bij het opvangen van de hogere voedselprijzen. Met deze gerichte mechanismen heeft de EU - door te streven naar een duurzaam en evenwichtig herstel - als eerste gehandeld overeenkomstig de aanbevelingen van de top van de G-20 in Londen in april 2009.

Persbericht IP/09/550

De mededeling over de steun aan de ontwikkelingslanden bij de aanpak van de crisis en 4 begeleidende werkdocumenten van de diensten van de Commissie: (08/04/09)

http://ec.europa.eu/development/how/monterrey_en.cfm

Bijlage:

Lijst van landen en vastgestelde bedragen voor financiering in 2009 als antwoord op de economische crisis

(in miljoen EUR)

VFLEX

FLEX

Andere EOF

Totaal

financiering

Benin

25,00

1,40

26,40

Burundi

13,60

13.60

Centraal-Afrikaanse Republiek

7,60

7,60

Comoren

4,70

0,33

2,24

7,27

Ghana

35,00

35,00

Grenada

5,00

0,29

5,29

Guinea Bissau

8,00

3,18

11,18

Haïti

30,00

30,00

Malawi

25,00

25,00

Mauritius

10,90

10,90

Seychellen

9,00

7,50

16,50

Sierra Leone

12,00

12,00

Zambia

30,00

30,00

Totaal

215,80

5,93

9,74

230.74

VFLEX = kwetsbaarheids-FLEX-instrument

FLEX = steun bij fluctuerende exportopbrengsten

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?