Persberichten

AA
Voorzichtigheid vereist inzake beoordeling

Groen!-Europarlementslid Bart Staes sluit zich zowel inhoudelijk als inzake toonaard aan bij de reactie van senator Geert Lambert op de grootscheepse huiszoekingen in het Koerdische milieu (persmededeling Geert Lambert hieronder).

Staes maant aan tot enige voorzichtigheid zeker gezien de snelle en uiterst positieve reactie van de Turkse overheid. Staes wijst terzake op de stellingname van het Europees Parlement dd. 10 februari 2010. Volgende passages zijn van uitermate groot belang:

8. (…) dringt er bij alle politieke krachten op aan zich op een vreedzame manier in te zetten voor verzoening en de Turkse samenleving op basis van gelijke rechten voor iedere burger te verenigen; benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers van de Koerdische bevolking ten volle deel moeten kunnen nemen aan dit proces; vestigt de aandacht op het in maart 2009 geleverde advies van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa waarin wordt geconcludeerd dat de Turkse wetgeving met betrekking tot ontbinding van politieke partijen niet verenigbaar is met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM), en spoort de regering aan de noodzakelijke hervormingsvoorstellen in te dienen, in overeenstemming met de Europese normen;

14.. (…) roept de regering op ervoor te zorgen dat de antiterreurwetgeving niet wordt misbruikt om fundamentele vrijheden, met name de vrijheid van meningsuiting, in te perken, (…).

Deze paragrafen tonen aan dat ook het EP met enige voorzichtigheid en vooral kritische zin de houding van de Turkse staat t.a.v. het Koerdische volk bekijkt. Dezelfde houding lijkt aangewezen voor de Belgische autoriteiten.

De eenzijdige reactie en verwachting van de Ahmet Davutoglu, de Turkse Minister van Buitenlandse Zaken, die er bij voorbaat vanuit gaat dat de aanpak van deze in België actieve Koerdische draait om "de liquidatie van de terroristische organisatie" moet sowieso met de nodige argwaan bekeken worden. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Belgische autoriteiten met overdreven ijver zich laten meeslepen in een spel van Turkse anti-Koerdisch zijn.

We vatten samen:

- De gerechtelijke autoriteiten moeten het nodige onderzoek voeren dat ze nodig achten,

- Het onderzoek mag echter niet misbruikt worden om Koerdische burgers of organisaties die op vreedzame wijze voor hun politieke en culturele rechten opkomen te fnuiken of het leven onmogelijk te maken,

- De vrijheid van pers —ook van de Koerdische zender ROPJ-TV moet gevrijwaard worden,

- Het is niet aan de Belgische autoriteiten om een verlengstuk te zijn van culturele onderdrukking, ook niet als hulpstuk van een bevriende staat.

Bart Staes,

Europees Parlementslid Groen!

Persmededeling Groen!-senator Geert Lambert

Culturele Rechten moeten overeind te blijven

"België moet erover waken dat de gerechtelijke instanties niet misbruikt worden in een culturele strijd vanwege Turkije tegen de Koerden", zo reageert Groen!-senator Geert Lambert n.a.v. de grootscheepse huiszoekingsakties in het Koerdische milieu in België.

Uiteraard mogen de gerechtelijke autoriteiten niet belemmerd worden in onderzoeken die ze nuttig of noodzakelijk achten. Elk gevaar voor terrorisme moet in de kiem gesmoord worden en ernstige aanwijzingen moeten vanzelfsprekend met de nodige aandacht onderzocht worden. Geert Lambert onderstreept ook in dit dossier dat hij geen enkel gewapend verzet wenst goed te praten.

Maar het is een feit dat er vanuit het buitenland al meermaals druk op België werd gezet om Koerden ook in hun culturele rechten te beperken. De continue aanvallen op ROJ-TV, die vanuit Denderleeuw via Denemarken uitzendingen verzorgt in de Koerdische taal, hebben dat aangetoond. "Indien deze zender zou opgeroepen hebben tot geweld, moet deze zender daarop aangesproken worden en desnoods het zwijgen worden opgelegd," stelt senator Lambert, "maar het kan niet dat onder valse voorwendsels de werking van deze televisiezender wordt geblokkeerd." Geert Lambert verwijst hierbij naar juridische procedures die geen opvolging kregen in de praktijk, hoewel zelfs de hoogste gerechtshoven de zender gelijk gaven. Zo blokkeerde het parket jarenlang de vrijgave van gelden van ROJ-TV hoewel zelf het Hof van Cassatie geoordeeld had dat er geen enkele band was tussen deze gelden en terroristische of criminele organisaties.

Reeds eerder kaartte Geert Lambert aan dat via de V.S. aan ons land gesuggereerd werd om door middel van de ‘Al Capone-methode’ deze televisiezender aan banden te leggen. Deze methode houdt in dat men de zender het zwijgen probeert op te leggen door ze financieel lam te leggen. Dat de zender inhoudelijk niets te verwijten viel, was blijkbaar maar een detail.

Geert Lambert roept dan ook op om niet lichtzinnig journalisten en politici op te pakken. Het is niet aan de Belgische autoriteiten om een verlengstuk te zijn van culturele onderdrukking, ook niet als hulpstuk van een bevriende staat.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?