AA
Zonnepanelen en groene energie in Hongarije - parlementaire vraag E-4615/2013

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de uitstoot voor 2020 met 20% te verminderen, en om deze doelstelling te halen richt zij zich op duurzame energie. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen helpt ons bovendien om minder afhankelijk te worden van de import van gas en olie.

Tot onze verbazing stellen wij vast dat de investeringskosten en prijzen voor zonnepanelen, omvormers e.d. in Hongarije vergelijkbaar zijn met die in België, terwijl de gemiddelde levensstandaard en inkomens er veel lager liggen. Daarnaast moedigt de Hongaarse regering het investeren in groene energie voor particulieren helemaal niet aan. Zij heeft zelfs op 1 januari 2013 de prijzen van elektriciteit en gas met 10% verminderd om daarmee elk debat rond kernenergie te counteren en de centrale in Paks uit te breiden, terwijl elektriciteitsmaatschappijen daarentegen bitter weinig betalen voor elektriciteitsproductie via zonnepanelen. Dit belemmert beginnende ondernemers en dwingt hen om hun benodigdheden ergens anders goedkoper te zoeken, zoals in China waar zonnepanelen een derde goedkoper zijn. Dit is nefast voor de lokale productie en werkgelegenheid, en biedt geen duurzame oplossing.

1.Is de Commissie op de hoogte van deze wanpraktijken in Hongarije?

2.Wat kan de Commissie doen om er een einde aan te maken?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS OETTINGER *** (op 17 juni 2013)

Krachtens Richtlijn 2009/28/EG inzake hernieuwbare energie is het de verantwoordelijkheid en de plicht van de lidstaten om doeltreffende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het aandeel hernieuwbare energie zich ten minste op het niveau van het indicatieve traject voor de 2020-doelstelling bevindt. In 2011 lag Hongarije op schema voor dit traject[1]. Er loopt echter een inbreukprocedure tegen Hongarije omdat het de volledige omzetting van de richtlijn niet heeft gemeld.

Dat de prijzen voor verhandelbare industriële goederen zoals zonnepanelen of omvormers in de hele EU vergelijkbaar zijn, is normaal in een eengemaakte markt en wijst niet noodzakelijk op wanpraktijken van de lidstaat met betrekking tot de steun voor hernieuwbare energiebronnen. Om de lidstaten bij te staan bij het ontwerpen en hervormen van hun steunregelingen voor hernieuwbare energie, bereidt de Commissie voor deze regelingen richtsnoeren voor die medio 2013 worden bekendgemaakt. In haar mededeling van november 2012 "De interne energiemarkt doen werken" heeft de Commissie onlangs opnieuw duidelijk gesteld dat de regulering van de energieprijzen moet worden afgebouwd voor zover zij niet met de EU-wetgeving strookt.

[1] Voor het traject van Hongarije bedraagt de tussentijdse doelstelling voor 2011/2012 6,04 %. In 2011 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Hongarije 8,1 % van het eindverbruik van energie. Om in 2020 de doelstelling van 13 % te kunnen bereiken, zal de jaarlijkse gemiddelde groei van het aandeel hernieuwbare energie nog moeten stijgen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?