AA
Voorwaarden in TEN-T omtrent herstelmaatregelen

Voor het Seine-Scheldeproject (TEN-T) zou de Vlaamse regering de rivier de Leie aanpassen voor containervervoer met in ruil belangrijke Europese cofinanciering. Het MER-onderzoek uit 2009 legde herstelmaatregelen op om zowel de ecologische schade van reeds uitgevoerde kalibratiewerken als bijkomende schade te mitigeren en te compenseren.

Deze maatregelen werden aangemeld bij de Commissie onder de naam „Rivierherstel Leie”. Het belangrijkste onderdeel ervan is (tegen 2027) 500 ha natuurherstel in de vallei te voorzien.

Sinds eind 2014 wil Vlaanderen de voorziene 500 ha echter verminderen naar 300 ha wegens vermeende impact op de landbouwsector.

Het herstelprogramma wordt steeds uitgesteld en er is nog altijd geen serieuze planning opgesteld. Het lijkt erop dat men het rivierherstel verder wil afzwakken en zo minimalistisch mogelijk uitvoeren.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze achterstand in het Seine-Scheldeproject?

2. Vormt het niet uitvoeren van de opgelegde maatregelen uit het MER-plan een inbreuk op de randvoorwaarden voor cofinanciering van TEN-T projecten, waardoor reeds toegekende of uitbetaalde gelden kunnen worden herroepen of  teruggevorderd of nieuwe subsidies kunnen worden geweigerd?

3. Zal de Commissie hierover communiceren met de Vlaamse regering en aandringen op het naleven van alle randvoorwaarden en de tijdige uitvoering van alle engagementen?

Antwoord van Commissaris Bulc

Het project Seine-Schelde 2020 (2014-EU-TM-0373-M) van de Connecting Europe Facility (CEF) omvat uitgebreide studies en werkzaamheden om onder meer de Leie in Vlaanderen aan te passen. Dit maakt deel uit van de Franse en Belgische inspanningen om de Seine‐ en Scheldebekkens te verbinden en het binnenvaartnetwerk te verbeteren. Verscheidene (maar niet alle) componenten van het rivierherstelprogramma voor de Leie tussen Wervik en Deinze maken integrerend deel uit van dit CEF-project. Het gaat onder meer om: (i) de aanleg van milieuvriendelijke dijken, (ii) de heraansluiting van een aantal afgesneden meanders, en (iii) de aanleg van vispassages in de rivier.

De aanleg van 500 ha nieuwe natte natuurgebieden in de vallei van de rivier, hetgeen deel uitmaakt van het algemene herstelprogramma waar het geachte Parlementslid naar verwijst, valt echter niet onder het bovengenoemde CEF-project. 

De Commissie houdt nauwgezet toezicht op de voortgang van de activiteiten die zijn opgenomen in de CEF-subsidieovereenkomst. In het meest recente voortgangsverslag, dat dateert van 30 maart 2017, is aangegeven dat Vlaanderen grotendeels op schema ligt met zijn deel van de subsidieovereenkomst, met inbegrip van het rivierherstel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?