AA
Wapenexport vanuit de EU naar Israël - parlementaire vraag E-003352/2013

Het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVL van de Raad bevat 8 criteria waaraan moet voldaan zijn bij de export van wapens uit de EU. Dit standpunt is bindend voor alle EU-lidstaten. Voor een zeventiental landen, waaronder China, Wit-Rusland en Libanon, geldt een wapenembargo omdat ze aan deze criteria niet voldoen.
Tegen Israël is er momenteel geen wapenembargo,. De wapenexport vanuit de EU bedroeg over de periode 2003-2011 ruim 1.4 miljard euro. Toch zijn er talrijke duidelijke redenen om aan te nemen dat Israël helemaal niet voldoet aan de 8 criteria in het Gemeenschappelijk Standpunt, zelfs niet wanneer een minimale interpretatie van deze vaag verwoorde criteria gevolgd wordt. Voorbeelden hiervan zijn operatie Gegoten Lood, de bouw van nederzettingen en de muur, de aanval op Freedom Flotilla en de levering van nucleaire onderzeeboten door Duitsland. Deze lijst voorbeelden van grove schendingen van de 8 criteria roept volgende dringende vragen op:
1. Gemeenschappelijke Standpunt 2008/944/GBVL wordt niet nageleefd. Wat zijn, gezien het bindend karakter van dit document, de mogelijke juridische of andere gevolgen voor de lidstaten die blijven wapens exporteren naar Israël?
2. Welke argumenten rechtvaardigen de wapenexport naar Israël en het uitblijven van een wapenembargo tegen dit land?
3. Waarom is er geen consequent wapenexportbeleid? Op welke eenduidige grond wordt er voor sommige landen die beschuldigd worden van mensenrechtenschendingen, zoals China, beslist om een wapenembargo in te stellen, terwijl de export naar Israel, dat ook van schendingen beschuldigd wordt, gewoon kan door gaan?

*** ANTWOORD VAN HOGE VERTEGENWOORDIGER/VICE-VOORZITTER ASHTON*** (op 16 mei 2013)

Overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB betreffende de controle op de uitvoer van militaire goederen blijft de beslissing over het al dan niet toestaan van de uitvoer van wapens een bevoegdheid van de lidstaten. Wapenuitvoervergunningen die door EU-lidstaten worden beoordeeld, worden getoetst aan de 8 criteria die in het Gemeenschappelijk Standpunt zijn vastgesteld en d lidstaten moeten rekening houden met mogelijke weigeringen van andere lidstaten voor soortgelijke transacties.

Vraagstukken die rijzen bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Standpunt, worden besproken in de regelmatige vergaderingen van de werkgroep van de Raad voor de export van conventionele wapens (COARM). In COARM wisselen lidstaten standpunten en informatie uit over specifieke bestemmingen met het oog op een betere samenhang van hun beleid inzake wapenuitvoer ten aanzien van de bestemmingen in kwestie. Zij bespreken eveneens de toepassing van de criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt op de bestemming die wordt behandeld.

Ook transparantie speelt een belangrijke rol in het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU, zoals wordt aangetoond met het jaarverslag van de EU over wapenuitvoer dat in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt. Deze verslagen bevatten eveneens informatie over het aantal wapenuitvoerweigeringen (en de criteria waarop deze zijn gebaseerd) voor iedere bestemming. Aan de hand van het aantal weigeringen kan de mate van beperking van het beleid inzake wapenuitvoer worden beoordeeld. Voor het land dat in de vraag is vermeld, wordt in recente verslagen melding gemaakt van een belangrijk aantal wapenuitvoerweigeringen.

Voor elk besluit van de Raad tot instelling van een wapenembargo wordt rekening gehouden met de reikwijdte van de mensenrechtenschendingen en met name de vraag op welke schaal en hoe systematisch de mensenrechten worden geschonden. Om een wapenembargo in te stellen, is unanimiteit van de lidstaten vereist.

In deze bijlage vindt u de aangegane verbintenissen met Israël.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?