AA
Wanbeleid t.a.v. Europese gelden in de DRC - parlementaire vraag E-5476/2011

Onlangs richtte een NGO een brief aan voorzitter Buzek waarin zij het wanbeleid ten aanzien van Europees geld in de Democratische Republiek Congo aanklaagt. Tijdens bezoeken ter plaatse in de DRC kon deze organisatie vaststellen dat de goed bedoelde financiële hulp gegeven door de EU niet effectief werd besteed aan de doelen die men voor ogen had.

De NGO roept op om het gebruik van de toegekende fondsen nauwlettend te controleren, om het democratisch gehalte van de aankomende presidentiële verkiezingen op te volgen, en om meer druk te zetten op de Congolese overheid opdat de bevolking volledig democratisch kan stemmen en fraude wordt vermeden. Daarbij dient volgens de NGO vooral nagegaan te worden of de fondsen voor onderwijs, de aanschaf van ziekenhuismateriaal en medicijnen op een correcte wijze worden aangewend. Wanneer deze fondsen wel op een behoorlijke en verantwoorde wijze worden ingezet, zullen zij wel degelijk een verschil maken.

Is de Commissie op de hoogte van het wanbeleid ten aanzien van Europese gelden in de DRC? Welke mechanismen heeft zij ter beschikking om de correcte besteding van de gelden na te gaan? Is zij van plan in de toekomst een efficiënter opvolgingsmechanisme in te stellen?


***
ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS (op 11 juli 2011)

De Commissie is op de hoogte gebracht van de brief aan de voorzitter van het Parlement waar het geachte Parlementslid naar verwijst en heeft deze ter follow-up doorgestuurd aan de EU-delegatie in de Democratische Republiek Congo. Geconstateerd wordt echter dat de brief uit algemene beweringen bestaat en geen enkel element bevat over een specifieke financiering.

De Commissie wil er tevens aan herinneren dat in de Democratische Republiek Congo, zoals in elk land waar samenwerkingsprogramma's gefinancierd worden, de Commissie een serie maatregelen heeft ingesteld ter toepassing van de financiële voorschriften van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en/of de begroting, om het goede beheer/gebruik van deze fondsen te waarborgen. De technische en administratieve bepalingen die het kader van contracten en subsidies definiëren, voorzien systematisch in controlemechanismes om ervoor te zorgen dat het project goed verloopt.

De follow-up vindt plaats in de vorm van technische en financiële rapporten conform de regels van de Commissie, die worden opgesteld door de uitvoeringsagentschappen (ministeries, agentschappen van de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), etc.) die voor de uitvoering verantwoordelijk zijn. De in de contracten vastgestelde tranches worden pas uitbetaald nadat deze rapporten zijn goedgekeurd en de juiste bewijsstukken zijn overlegd. De Commissie behoudt zich tevens het recht voor begunstigden uit te nodigen om specifieke rapporten te presenteren. Bovendien voert het personeel van de delegaties regelmatig ter plaatse bezoeken uit ter controle/supervisie.

De budgetten bevatten tevens een bepaling voor evaluaties en audits. Tussentijdse en definitieve evaluaties worden uitgevoerd en er vinden externe audits plaats. Indien men constateert dat uitgaven niet in aanmerking komen, worden de bedragen die ermee gemoeid zijn teruggevorderd en, indien noodzakelijk, geeft de Commissie opdracht tot aanvullende audits.

Ten slotte draagt de Commissie, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1073/1999, alle informatie met betrekking tot "eventuele gevallen van fraude, corruptie of elke andere onwettige activiteit" over aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). OLAF neemt vervolgens passende maatregelen en kan een onderzoek instellen indien dat noodzakelijk wordt geacht.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?