AA
Vragen naar aanleiding van het verslag van Global Witness over de diamantsector in Zimbabwe

Betreft: Vragen naar aanleiding van het verslag van Global Witness over de diamantsector in Zimbabwe en mogelijke schendingen van EU-maatregelen

Deze week heeft Global Witness een verslag gepubliceerd over de diamantsector in Zimbabwe waarin wordt aangetoond dat Zimbabwaanse overheidsactoren en veiligheidstroepen een rol spelen bij de verdwijning van inkomsten uit de diamantsector.

 1. In 2018 neemt de EU het voorzitterschap van het Kimberleyproces op zich. Welk gevolg is de Commissie, als vertegenwoordiger van de EU, van plan te geven aan de bevindingen van het genoemde verslag en op welke manier denkt zij de deelnemers aan het proces aansprakelijk te stellen? Is de Commissie voornemens haar positie te gebruiken om ervoor te zorgen dat de omschrijving van "conflictdiamanten" wordt uitgebreid en in deze definitie meer vormen van mensenrechtenschendingen en conflictfinanciering worden opgenomen?
   
 2. Volgens Global Witness hebben verhandelaars van diamanten van het bedrijf Anjin in Antwerpen waarschijnlijk aanzienlijke financiële middelen ter beschikking gesteld van de op de zwarte lijst van de EU geplaatste onderneming ZDI (Zimbabwe Defence Industries), en zijn ze daarmee ingegaan tegen de sancties van de EU. Is de Commissie van plan deze kwestie nader te onderzoeken?
   
 3. In 2018 vinden er in Zimbabwe verkiezingen plaats. De EU-delegatie in het land zal hierbij voor verkiezingsondersteuning zorgen. Een private, niet-geregistreerde bron van inkomsten uit diamanten stelt partijgebonden en repressieve instanties zoals de Centrale Inlichtingendienst (CIO) en het leger evenwel in staat om te handelen buiten het toezicht van het Zimbabwaanse parlement om. Bij eerdere verkiezingen werden kiezers beïnvloed door intimidatie van deze instanties. Op welke manier houdt de EU-delegatie hier rekening mee in het kader van haar ondersteuning van het verkiezingsproces en bij haar toezicht op en beoordeling van de verkiezingen?
Antwoord van Federica Mogherini, Vice-President van de Commissie
 1.  In 2018 neemt de EU het voorzitterschap van het Kimberleyproces op zich en zal zij dus verantwoordelijk zijn voor de voortzetting van de evaluatiecyclus die in 2017 is opgestart. Tijdens de laatste evaluatiecyclus in 2012 sprak de EU haar steun uit voor de uitbreiding van het huidige mandaat van het Kimberleyproces met het oog op een bredere aanpak van conflict- en geweldsituaties. In het kader van haar voorzitterschap zal de EU het debat binnen het Kimberleyproces over een mogelijke verruiming van het mandaat bevorderen. Elke wijziging vereist evenwel een consensus tussen alle deelnemers.
   
 2.  In 2012 heeft het Kimberleyproces de speciale maatregelen ten aanzien van Zimbabwe opgeheven. Sedertdien kon Zimbabwe ruwe diamanten uitvoeren binnen het toezichtskader dat door de Kimberleyprocescertificering is ingesteld. De Commissie heeft geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat diamantverkoop in 2013 en 2014 ertoe heeft geleid dat tegoeden of economische middelen ter beschikking zijn gesteld van personen of entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen van de EU. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de beperkende maatregelen van de EU ligt bij de lidstaten.
   
 3.  De EU verstrekt financiering voor een project dat steun verleent aan de kiesverrichtingen in Zimbabwe[1]. De belangrijkste doelstelling is de capaciteit van de nationale kiescommissie te versterken om vrije, inclusieve en geloofwaardige verkiezingen te organiseren. Voorts heeft project tot doel het maatschappelijk middenveld te versterken bij zijn toezichthoudende rol inzake verkiezingsaangelegenheden en bij een onpartijdige en professionele verkiezingswaarneming. Daarnaast draagt het programma bij tot burgerschapsvorming en kiezersvoorlichting voor alle burgers en in het bijzonder voor vrouwen en gemarginaliseerde groepen. De punten van zorg met betrekking tot de verkiezingen, met inbegrip van intimidatie, komen ook systematisch aan de orde in het kader van de regelmatige dialoog tussen de EU-delegatie en de nationale autoriteiten, inclusief de kiescommissie van Zimbabwe.

 


[1]     "Steun voor de consolidering van het democratische proces in Zimbabwe".

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?