AA
VP/HR - Plannen van de Commissie voor samenwerking met Libië inzake migratie - vraag 1542/2017

 

Volgens een verslag van de UNSMIL en de OHCHR van 13 december 2016 heeft de instorting van het rechtsstelsel in Libië geleid tot een staat van straffeloosheid, waarin gewapende groepen, criminele bendes, smokkelaars en zelfs overheidsfunctionarissen uiterst illegale methodes gebruiken om de stroom van migranten en asielzoekers in het land te bedwingen. In detentiecentra, die voornamelijk onder leiding staan van het Departement voor het bestrijden van illegale migratie, worden migranten willekeurig opgesloten en door bewakers van dit departement gefolterd of op andere manieren mishandeld. De omstandigheden zijn er vernederend en onmenselijk: migranten worden onrechtmatig opgesloten, gefolterd, vermoord, seksueel uitgebuit, of hun mensenrechten worden op nog andere manieren geschonden. De UNSMIL weet uit betrouwbare bron dat sommige leden van overheidsinstellingen en lokale functionarissen deelgenomen hebben aan mensenhandel en aan de uitbuiting van en geweld tegen vluchtelingen.

Gezien dit alles, en gezien het standpunt van de VN dat Libië geen veilig land is: wat zijn de criteria van de Commissie voor de samenwerking met Libië?

Kan de uitbesteding van opsporings- en reddingsdiensten in de praktijk leiden tot refoulement?

Op welke duurzame grondslag meent de Commissie dat het passend is een partnerschap te sluiten met dit derde land, dat nog steeds geen stabiele staatsstructuur heeft en het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen nog niet ondertekend heeft?

Antwoord van de VP/HR Mogherini namens de Commissie

De terugkeer van migranten en asielzoekers uit EU-lidstaten naar Libië wordt door de EU niet nagestreefd en evenmin gepland. De geplande maatregelen hebben tot doel de capaciteit van Libië te versterken om zijn zuidelijke grens en territoriale wateren te controleren en tegelijkertijd de mensenrechten te bevorderen. Naleving van de mensenrechten en een correcte behandeling van migranten krijgen ook een belangrijke plaats in de opleiding die wordt verstrekt door de EUNAVFOR MED operation SOPHIA (militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied) aan de Libische kustwacht en marine en bij de activiteiten van de EU-missie voor bijstandsverlening inzake grensbeheer in Libië (EUBAM).

De EU heeft de opleiding van de Libische kustwacht gefinancierd en heeft de migratiebeheersing in Libië op basis van rechten ondersteund. In februari 2016 is het mandaat van de EUBAM aangepast om te voorzien in een mogelijke civiele crisisbeheersingsmissie voor capaciteitsopbouw en bijstand op het vlak van politiesamenwerking/rechtsstaat/grensbeheer, waarbij advies en opleiding worden verstrekt aan de Libische autoriteiten.

Recentelijk heeft het EU-noodtrustfonds voor Afrika (1) een programma ten belope van 90 miljoen EUR vastgesteld voor de versterking van de bescherming en de weerbaarheid van migranten, vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libië. Het programma, dat wordt uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), het Kinderfonds van de Verenigde Naties en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, zal onder andere een onderdeel bevatten dat is toegespitst op de bescherming van alle noodlijdenden (migranten, vluchtelingen, ontheemden en repatrianten) en de bevordering van alternatieven voor detentie, begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie. Voorts stimuleert het programma de sociaal-economische ontwikkeling en verleent het steun aan het lokale bestuur in Libië.

Daarnaast geeft de EU momenteel via het Europees nabuurschapsinstrument uitvoering aan een pakket maatregelen ter waarde van 120 miljoen EUR, dat gericht is op het maatschappelijk middenveld, bestuur, gezondheid, jeugdzaken en onderwijs, migratie, ondersteuning van het politieke proces, veiligheid en bemiddeling.

 


(1) Besluit van de Commissie van 20.10.2015 tot oprichting van een EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika, C(2015) 7293 final.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?