AA
VP/HR - Overzicht van Europese ontwikkelingshulp in de Palestijnse Gebieden en de vernieling van deze ontwikkelingshulp door het Israëlische leger (parl. vraag E-9327/2014)

Op 12 oktober 2014 vond er een internationale donorconferentie plaats in de Egyptische hoofdstad Caïro voor de wederopbouw van de Gazastrook. Vanuit de Europese Unie werd er 568 miljoen dollar aan steun beloofd. Daarnaast beloofden ook verschillende Europese lidstaten financiële steun voor de wederopbouw. Dat is meer dan de Palestijnse overheid had gevraagd. Het is echter de zoveelste keer dat er vanuit de internationale donorgemeenschap geld wordt uitgetrokken om de illegale vernielingen door het Israëlische leger in de Palestijnse Gebieden (PG) te herstellen.
1. Kan de hoge vertegenwoordiger (HV), indien zij over een overzicht beschikt van de jaarlijkse ontwikkelingshulp vanuit de Europese lidstaten en vanuit de Europese begroting die bestemd is voor de PG, mij dit overzicht van de projecten en de bijhorende bedragen die eraan uitgegeven worden vanuit de Europese- en nationale begrotingen bezorgen?
2. Kan de HV, indien zij over een overzicht beschikt van de ontwikkelingsprojecten van de Europese lidstaten en vanuit de Europese begroting in de PG die jaarlijks worden vernield door het Israëlisch leger, mij dit overzicht geven, inclusief de financiële schade die aan deze projecten is toegebracht?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS HAHN (op 19 januari 2015) ***


1. In 2014 heeft de EU door bilaterale toewijzingen in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument aan Palestina 307 miljoen EUR steun verleend, naast de steun van de EU-lidstaten. In het kader van het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede werd voor 2014 nog eens 36 miljoen EUR toegewezen voor wederopbouwprojecten in de Gazastrook.

In de periode 2007-2013 werd uit de EU-begroting in totaal 3 700 miljoen EUR vrijgemaakt voor steun. De details van de jaarlijkse actieprogramma's zijn beschikbaar op de in de bijlagen genoemde websites.

Er bestaat nog geen inventaris van de door de lidstaten gefinancierde projecten. In de komende jaren zal echter geleidelijk een gezamenlijk programmeringsproces (EU - lidstaten) worden ingesteld voor de Palestijnse gebieden, en in dat kader zal een informatie-uitwisselingssysteem worden ingesteld.

2. Volgens het UNOCHA zijn er in 2014, tot op heden, 515 infrastructuren op de Westelijke Jordaanoever vernietigd, waarvan er 41 door de EU of haar lidstaten waren gefinancierd. De EU heeft recentelijk de aanzet gegeven tot een alomvattend systeem voor de gezamenlijke monitoring van projecten van de EU en de lidstaten in de C-zone . Dat systeem zal informatie verstrekken over de schade die is toegebracht aan door de EU gefinancierde infrastructuur.

Het is op dit moment nog moeilijk om precieze bedragen te noemen. De directe en indirecte economische gevolgen van het meest recente conflict worden momenteel beoordeeld in het kader van de lopende evaluatie van de behoeften ter plaatse, die door de EU, de Wereldbank en de VN in een driehoekspartnerschap wordt ondersteund. De eerste resultaten zullen begin 2015 beschikbaar zijn.

Op 17 november hebben EU-ministers van Buitenlandse Zaken Israël ertoe opgeroepen zijn beleid van vernielingen en confiscaties, dat in strijd is met het internationaal recht en een directe bedreiging vormt voor de tweestatenoplossing, te herzien. Voorts draagt de Commissie actief bij aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke preventie van en reactie op vernielingen en confiscaties in de C-zone, op Europees niveau.

Zie ook:

http://ec.europa.eu/europeaid/search/site/_en?f[0]=sm_field_type_aap%3Ataxonomy_term%3A1449&f[1]=sm_field_countries_terms%3Anode%3A452

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/palestine/index_en.htm

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?