AA
Vogelstroperij op Ischia en Procida tijdens het voorjaarstrekseizoen - parlementaire vraag E-4874/2012

Ingediend doorAndrea Zanoni (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sabine Wils (GUE/NGL), Pavel Poc (S&D), Dan Jørgensen (S&D) en Bas Eickhout (Verts/ALE)


De eilanden Ischia en Procida zijn een strategische stapsteen voor vogels die in het voorjaar van overwinteringsgebieden in Afrika naar broedgebieden in Europa trekken.
De EU-richtlijnen inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna verplichten de lidstaten alle maatregelen uit te voeren die erop gericht zijn de stroperij terug te dringen. Maar op het eiland Ischia (Napels) blijft een situatie van wijdverbreide illegaliteit bestaan.
Stropers zetten elk voorjaar duizenden vallen, plaatsen elektromagnetische lokmiddelen in drukke trekgebieden en gebruiken geweren om kleine trekvogels te vangen.
Op tortelduiven (Streptopelia turtur) en kwartels (Coturnix coturnix), waarvan de populatie in de EU terugloopt, wordt meestal met geweren gejaagd, terwijl kleine zangvogels, zoals tapuiten (Oenanthe oenanthe), bonte vliegenvangers (Ficedula hypoleuca), paapjes (Saxicola rubetra), gele kwikstaarten (Motacilla flava) en vele andere soorten met vallen worden gevangen.
Er wordt ook gestroopt in de nabijheid van een kolonie Auduoin-meeuwen (Larus audouinii), een soort waarvan de wereldpopulatie naar schatting niet meer dan enkele tienduizenden paren telt, waardoor hun nestplaatsen in groot gevaar komen.
Al jarenlang hebben vrijwillige jachtopzieners van het WWF en de LIPU (1) naast leden van het CABS (2) en de LAC (3) op deze eilanden kampen tegen het stropen gehouden om de ernst van het fenomeen aan te geven. Toch hebben er geen belangrijke ononderbroken institutionele activiteiten ter verhindering en ontmoediging van de vogelstroperij plaatsgevonden.
Bovendien is een deel van het grondgebied van Ischia uit hoofde van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) als GCB (4) aangewezen: de voortdurende illegale jacht maakt de zaak daarom des te ernstiger.

Is de Commissie op de hoogte van de ernst en bestendigheid van de vogelstroperij op de eilanden Ischia en Procida in de lente? Wordt er door de lidstaat met de niet-uitvoering van initiatieven ter beperking van het fenomeen stroperij niet een schending van de Vogelrichtlijn (2009/147/EG) begaan?
Is de Commissie gezien de ernst van de situatie voornemens dringende en vastberaden maatregelen te treffen, onder meer door stappen te ondernemen bij de bevoegde nationale en regionale overheden?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS POTOCNIK (op 22 juni 2012) ***

Hoewel aan de Commissie geen specifieke of gedetailleerde informatie is verstrekt, is zij via verslagen in de media op de hoogte van de situatie waarnaar de geachte Parlementsleden verwijzen. Dergelijk strooppraktijken zijn openlijk in strijd met de bepalingen van de vogelrichtlijn , waarvan de handhaving een duidelijke verplichting van de Italiaanse autoriteiten is.

Indien de nationale autoriteiten niet de nodige maatregelen nemen om deze illegale praktijken tegen te gaan, is er volgens de Commissie mogelijk inderdaad sprake van een inbreuk op de vogelrichtlijn.
De Commissie zal daarom bij de Italiaanse autoriteiten naavraag doen naar de maatregelen die zijn genomen om het bovengenoemde probleem aan te pakken.

______
(1) LIPU: Lega Italiana Protezione Uccelli (Italiaanse Liga voor de bescherming van de vogels), verbonden met BirdLife International.
(2) CABS: Committee Against Bird Slaughter (Comité tegen vogelmoord).
(3) LAC: Lega per l'Abolizione della Caccia (Liga voor afschaffing van de jacht). Klik hier
(4) GCB: gebied van communautair belang (IT8030005).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?