AA
Voedselveiligheid en voeding in 2050 - vraag 1345/17

In het kader van het Foresight project 2050 werd door JRC op 21 oktober 2016 een studie voorgesteld aan DG SANTE getiteld „Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050 — Future challenges and policy preparedness”. Daarin werd een aantal toekomstscenario's geschetst betreffende lokale of globale voedselsystemen alsook duidelijke beleidsvoorstellen op korte en lange  termijn. 

Kan de Commissie mij meedelen:

Of de conclusies en beleidsvoorstellen (waaronder de Comprehensive Food Policy) in de toekomst verwerkt zullen worden tot daadwerkelijke wetsvoorstellen?

Wat de rol is van de Commissie in het versterken van de veerkracht van het voedselsysteem?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De Commissie heeft een prospectief project („Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050”) ingeleid dat tot doel heeft inzicht te verschaffen en sturing te geven bij toekomstige beleidsvorming.

Het project biedt beleidsmakers ondersteuning bij het beoordelen van de veerkracht van het huidige voedselbeleid en regelgevingskader om in te spelen op nieuwe uitdagingen en zodoende toekomstige beleidsvorming te ondersteunen. Voor de geschetste toekomstscenario's is een aanpak vereist die gericht is op een meervoudig beleid. De Commissie zal de resultaten van het prospectieve project doen toekomen aan haar diensten en aan het Europees Parlement voor nader beraad over toekomstige stappen.

De Commissie is betrokken bij een aantal initiatieven die bijdragen tot een veerkrachtiger voedselsysteem. Zij draagt zorg voor de modernisering van het regelgevingskader, door bijvoorbeeld de verordening algemene levensmiddelenwetgeving in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving te evalueren en de uitvoering van de levensmiddelenwetgeving op te volgen. Voorts stellen onderzoeken zoals het prospectieve project 2050 de Commissie in staat de voornaamste oorzaken en uitdagingen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen te analyseren en wetenschappelijke vragen te stellen die moeten worden beantwoord. Het resultaat van die werkzaamheden kan ook in de onderzoeks‐ en innovatieagenda van de Commissie worden verwerkt. Ten slotte koppelt de Commissie activiteiten aan de duurzaamheidsagenda zoals geformuleerd in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van de vermindering van voedselverspilling (1).


(1) Om de verwezenlijking van de streefdoelen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op het gebied van voedselverspilling te ondersteunen en de bijdrage van actoren in de voedselvoorzieningsketen te maximaliseren, heeft de Commissie een platform opgezet waarbij lidstaten en belanghebbenden worden betrokken om de verwezenlijking van die streefdoelen te ondersteunen via de uitwisseling van beste praktijken en de beoordeling van de geboekte vooruitgang in de loop van de tijd. De Commissie: 

  • ontwikkelt een gemeenschappelijke EU-methode voor het meten van voedselverspilling;
  • treft maatregelen om de EU-wetgeving op het gebied van afval, levensmiddelen en diervoeders te verduidelijken en om het doneren en het gebruik van voormalige voedingsmiddelen en bijproducten van de voedselketen in de diervoederproductie te vergemakkelijken zonder de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders in gevaar te brengen; en 
  • onderzoekt hoe het gebruik van een datumaanduiding, met name de aanduiding „ten minste houdbaar tot”, door actoren in de voedingsketen en het begrip daarvan door de consument kunnen worden verbeterd.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?