AA
Vervuiling van de Râul Doamnei in Roemenië - schriftelijke vraag E-6317/09

De Roemeense rivier Râul Doamnei, een zijrivier van de Argeº, is een open riool die op grote schaal de wijde omgeving vervuilt.

1. Is de Commissie hiervan op de hoogte?

2. Is de Commissie tevreden over de rapportage vanuit de lidstaten over de uitvoering van de waterrichtlijn? Welke verbeterpunten ziet de Commissie en hoe zal de Commissie deze aanpakken?

3. Zijn momenteel projecten lopende of zijn er plannen in de maak om de situatie in de Roemeense rivier Râul Doamnei te verhelpen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS (op 9 februari 2010)

Krachtens de kaderrichtlijn water (KRW) 2000/60/EG (1) moet al het oppervlakte‑ en grondwater worden beschermd, de achteruitgang van de watertoestand worden verhinderd en in het algemeen tegen 2015 een goede toestand worden bereikt. De voornaamste instrumenten om de doelstellingen van de KRW te verwezenlijken, zijn de stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma's, die vóór december 2009 dienden te worden vastgesteld en vóór maart 2010 aan de Europese Commissie moeten worden toegezonden. Zoals blijkt uit het recent bekendgemaakte beheerplan inzake het deelstroomgebied van de rivieren Arges en Vedea - waartoe ook de rivier Doamnei behoort - zijn de belangrijkste problemen op deelstroomgebiedniveau de lozing van afvalwater, het ontoereikend beheer van huishoudelijk afval en de opvang en afvoer van het slib van waterzuiveringsinrichtingen. Het plan bevat maatregelen om de milieudoelstellingen van de KRW tegen 2015 te verwezenlijken.

De Commissie heeft de tenuitvoerlegging van de KRW tot dusver van nabij gevolgd. In maart 2007 en april 2009 werden twee uitvoeringsverslagen, waarin conclusies worden getrokken op EU- en lidstaatniveau, aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. De stand van de tenuitvoerlegging vertoont binnen de EU aanzienlijke variatie. De Commissie heeft eveneens doelgerichte wettelijke actie ondernomen om toe te zien op de correcte tenuitvoerlegging van de KRW, waarbij de klemtoon ligt op de naleving van de termijnen van de richtlijn en de adequate omzetting in nationale wetgeving. Tegelijkertijd is een uitgebreide informele samenwerking met de lidstaten aan de gang in het kader van de gemeenschappelijke tenuitvoerleggingsstrategie - een gezamenlijk initiatief van de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden om richtsnoeren te verschaffen voor de tenuitvoerlegging van de KRW -, die een platform vormt voor de uitwisseling van beste praktijken. De Commissie is voornemens gebruik te blijven maken van een combinatie van informele instrumenten en de in het Verdrag vastgestelde mechanismen om de tenuitvoerlegging van de KRW te verbeteren.

De Commissie heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG (2) ("richtlijn behandeling stedelijk afvalwater" of "UWWT‑richtlijn"), waarbij het opvangen en behandelen van afvalwater verplicht wordt gesteld in gebieden met meer dan 2 000 i.e. (of het equivalent daarvan qua afvalwatervervuiling) waar de bevolking en/of de economische activiteiten voldoende geconcentreerd zijn (de zogenaamde "agglomeraties").

Volgens het bovengenoemde beheerplan zijn er in het deelstroomgebied van de rivieren Arges en Vedea 7 agglomeraties met minder dan 2 000 i.e. die het stedelijk afvalwater niet behandelen en is er slechts 1 agglomeratie (Mioveni) met meer dan 10 000 i.e. 90% van de Mioveni‑agglomeratie is aangesloten op het rioleringssysteem en maakt gebruik van een zuiveringsstation voor secundaire behandeling. Dehoeveelheid zwevende deeltjes en de concentratie aan fosfor en ammonium zijn er enigszins verhoogd.

Bij de tenuitvoerlegging van de UWWT-richtlijn gelden voor Roemenië echter de volgende overgangsperiodes voor het behandelen van stedelijk afvalwater:

– 31 december 2013 als uiterste termijn voor de naleving van artikel 3 van de UWWT‑richtlijn voor agglomeraties met meer dan 10 000 i.e.;

– 31 december 2015 als uiterste termijn voor de naleving van artikel 4, lid 1, onder a) en b), en artikel 5, lid 2, van de UWWT-richtlijn voor agglomeraties met meer dan 10 000 i.e.;

– 31 december 2018 als uiterste termijn voor de naleving van artikel 3, artikel 4, lid 1, onder a) en b), en artikel 5, lid 2, van de UWWT-richtlijn voor agglomeraties met minder dan 10 000 i.e.

In het kader van het sectoraal operationeel programma (SOP) Milieu, prioritair zwaartepunt 1: "Uitbreiding en vernieuwing van drinkwater- en afvalwatersystemen", wordt zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van systemen voor het duurzaam beheer van water en afval ter verbetering van de milieukwaliteit. Momenteel worden er in het kader van het SOP Milieu voor de programmeringsperiode 2007-2013 geen projecten gefinancierd met betrekking tot het bovengenoemde stroomgebied. Wel wordt thans een project inzake het beheer van vaste afvalstoffen - dat ook betrekking heeft op oppervlaktewater - ten uitvoer gelegd met behulp van ISPA (3) -middelen.

(1) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000.

(2) Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

(3) Structureel pretoetredingsinstrument (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?