AA
Vertekende residugehalten van glyfosaat in voedsel

De Amerikaanse Food and Drug Administration (Inspectie van voedings‐ en geneesmiddelen) heeft op 17 februari 2016 haar voornemen bekendgemaakt om te beginnen met het testen van glyfosaatresiduen in voedsel, nadat het Amerikaanse Government Accountability Office de inspectiedienst had berispt omdat zij had nagelaten dergelijke evaluaties te verrichten en deze tekortkoming openbaar te maken.

In haar rapport van 2013 over residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gewezen op het ontbreken van betrouwbare gegevens over glyfosaatresiduen in de EU:

„Evenals in de voorafgaande jaren heeft de EFSA geconstateerd dat voor bepaalde bestrijdingsmiddelen die vallen onder het gecoördineerde programma van de EU voor 2013, het aantal monsteranalyses ver beneden het aantal lag dat nodig is om statistisch betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Dit is met name het geval bij 2,4‐D, amitraz, amitrool, bixafen, bromide-ion, chloordaan, cyromazine, dithianon, dodine, ethefon, fenbutatinoxide, flonicamide, fluazifop-P-butyl, flubendiamide, glyfosaat, maleïnehydrazide, meptyldinocap en prothioconazool (zie bijlage C, tabel C1, deel 2.2 en 2.3). Derhalve moeten de verslagleggende landen de reikwijdte van de analytische methoden die worden gebruikt met het oog op de naleving van de maximumresidugehalten (MRL), verruimen om ervoor te zorgen dat het opsporingspercentage en het overschrijdingspercentage van MRL niet worden vertekend door het lage aantal analyses of het gebrek aan gegevens uit bepaalde landen.”

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om ervoor te zorgen dat de officiële residugehalten voor glyfosaat en de andere door de EFSA opgesomde substanties niet vertekend zijn, hetzij door het lage aantal analyses, het gebrek aan gegevens of enige andere factor?

 

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

 

Volgens Verordening (EU) nr. 788/2012 inzake een in 2013, 2014 en 2015 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie moest glyfosaat in 2013 op rogge of haver worden geanalyseerd, waarbij het totaal minimumaantal monsters was vastgesteld op 642. In 2013 hebben de lidstaten 366 monsters van rogge of haver geanalyseerd (dus minder dan het vereiste totaal minimumaantal monsters van 642). Op basis van de 242 geanalyseerde monsters van rogge en de 124 geanalyseerde monsters van haver kon geen statistisch betrouwbare conclusie worden getrokken over het nalevingspercentage met betrekking tot het maximumresidugehalte (MRL) voor deze specifieke producten. In geen van deze monsters werd echter een residugehalte vastgesteld dat het MRL overschreed.

Om te garanderen dat in de toekomstige controleprogramma’s een voldoende aantal monsters wordt gebruikt, zal met ingang van het in 2016 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie het aantal monsters dat moet worden geanalyseerd om statistisch significante conclusies te kunnen trekken met betrekking tot het nalevingspercentage van het MRL voor elk product apart worden bepaald, en zal niet meer de keuze tussen twee producten worden geboden. Het aantal producten waarop glyfosaat gedurende een driejarige cyclus moet worden geanalyseerd, zal in het in 2017 uit te voeren gecoördineerde meerjarige controleprogramma van de Unie bovendien worden verhoogd van 3 tot 10. Dankzij deze maatregelen zullen voor een groter aantal specifieke producten statistisch betrouwbare conclusies met betrekking tot het nalevingspercentage van het MRL kunnen worden getrokken.

Er zijn trouwens niet alleen de gecoördineerde meerjarige controleprogramma's van de Unie, maar ook de lidstaten analyseren bestrijdingsmiddelenresiduen in het kader van de nationale programma's. In 2013 werden in het kader van deze programma’s 2866 officiële monsters van verschillende producten geanalyseerd op glyfosaat, wat een representatief beeld geeft van het algemene nalevingspercentage van het MRL voor glyfosaat. Het is geruststellend dat slechts in vijf van deze monsters (d.w.z. 0,17 %) residuen werden gemeten die het MRL overschrijden.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?