AA
Verontreiniging van afvalwater met medische residuen (parlementaire vraag E10648/2014)

Op basis van Verordening(EU) Nr. 1235/2010 publiceerde de Commissie op 12 december 2013 een rapport over de milieuproblemen ten gevolgen de verontreiniging van water en bodem met bepaalde resten van geneesmiddelen (o.a. antibiotica). Richtlijn 2013/39/EU (artikel 8 quater) specifieert dat "de Commissie indien mogelijk binnen twee jaar na 13 september 2013 een strategische aanpak voor waterverontreiniging door farmaceutische stoffen [ontwikkelt]". Intussen neemt de bezorgdheid binnen de wetenschappelijke wereld over deze problematiek verder toe en tonen academici aan dat deze verontreiniging m.b.t. ons afvalwater eenvoudig te behandelen is. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de strategische aanpak die de Commissie momenteel ontwikkelt voor waterverontreiniging door farmaceutische stoffen, zoals vermeld in richtlijn 2013/39/EU? Is de Commissie op de hoogte van de bestaande technieken waarmee afvalwater kan gezuiverd worden van bepaalde medische residuen? Lettend op het 'vervuiler betaalt'-principe, is de Commissie in haar strategische aanpak bereid om concrete stappen te zetten om de farmaceutische industrie te verplichten om de kost voor het verwijderen van medische residuen uit afvalwater te dragen?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS VELLA (op 3.2.2015) ***


De Commissie is begonnen met de ontwikkeling van een strategische aanpak van farmaceutische stoffen in water. In september 2014 werd een workshop gehouden voor het bespreken van de mogelijke beleidsopties, waar ook kennis is genomen van de door het geachte Parlementslid genoemde studie. Een verslag van de workshop wordt binnenkort gepubliceerd.

De Commissie is op de hoogte van verschillende onderzoeksprojecten naar technologieën voor het verwijderen van farmaceutische stoffen uit afvalwater. De doeltreffendheid van deze technologieën varieert, en hangt met name af van de stof die wordt verwijderd, en ook de kosten lopen uiteen.

De Commissie is van plan een meer gedetailleerde analyse te maken van de verschillende opties die in de strategische aanpak kunnen worden opgenomen, gaande van, waar noodzakelijk en passend, beperking van emissies bij de bron tot eventuele toepassing van nieuwe technologieën voor waterbehandeling.

Zoals vermeld in Richtlijn 2013/39/EU*, zal de Commissie vervolgens, in voorkomend geval, maatregelen voorstellen om de mogelijke milieueffecten aan te pakken. Bij het voorstellen van maatregelen zal rekening moeten worden gehouden met kosten-batenanalyses uitgevoerd als onderdeel van de beoordeling van het effect van de maatregelen, met inbegrip van de verdeling van de desbetreffende kosten.

*PB L 226 van 24.8.2013, blz. 1-17.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?