AA
Verlaagde btw op producten uit de biologische landbouw

Betreft: Verlaagde btw op producten uit de biologische landbouw

Producten uit biologische landbouw zijn tot stand gekomen zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ggo's of kunstmest. Biologische landbouw draagt bovendien in belangrijke mate bij tot het verbeteren van de biodiversiteit of het verzorgt andere ecosysteemdiensten.

Kan de Commissie toestaan dat, binnen het Europees wettelijk kader inzake de belasting op toegevoegde waarde, individuele lidstaten de btw op dit soort producten drastisch terugschroeven of zelfs tot een nultarief herleiden?
 
NL E-001107/2018
Antwoord van de heer Moscovici namens de Commissie (19.4.2018)

Op grond van de huidige EU-regels voor de btw mogen de lidstaten maximaal twee verlaagde tarieven van ten minste 5 % toepassen op een specifieke lijst van goederen en diensten die in bijlage III bij de btw-richtlijn is opgenomen. Producten uit de biologische landbouw zouden onder levensmiddelen vallen, die zijn vermeld in categorie 1 van deze bijlage. Op grond van de huidige regels komen zij dus in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief, net als producten uit de traditionele landbouw, met uitzondering van alcoholhoudende dranken.

De categorieën in de lijst van goederen en diensten die in bijlage III is opgenomen, zijn vrij ruim geformuleerd. Het staat de lidstaten vrij een verlaagd tarief toe te passen op de gehele categorie van levensmiddelen of dat te beperken tot een gedeelte ervan (dat zelfs zeer klein kan zijn), op voorwaarde dat vergelijkbare goederen, die met elkaar concurreren, voor belastingdoeleinden niet verschillend kunnen worden behandeld (beginsel van fiscale neutraliteit). Dit beginsel staat niet toe dat er verschillende btw-tarieven worden toegepast op dezelfde of vergelijkbare producten uit de biologische en de traditionele landbouw als deze producten voor de consument aan dezelfde behoeften voldoen.

Het voorstel over de hervorming van de btw-tarieven dat de Commissie op 18 januari 2018 gepresenteerd heeft, houdt vast aan het beginsel van fiscale neutraliteit. Volgens dit voorstel zouden alle lidstaten, zodra de Raad zijn goedkeuring eraan heeft gegeven, naast de bestaande mogelijkheden ook een verlaagd tarief van minder dan 5 % of een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting (vaak het "nultarief" genoemd) mogen toepassen op de levering van producten uit de landbouw, met uitzondering van alcoholhoudende dranken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?