AA
Verbod op de genetisch gemodificeerde sojaboon Intacta - parlementaire vragen E-7726 en E-7727/2014

Uit een onlangs gepubliceerd wetenschappelijk rapport , waaraan is meegeschreven door medewerkers van Monsanto, blijkt dat de teelt van de genetisch gemodificeerde sojaboon Intacta (MON 87701 × MON 89788) tot de verspreiding van schadelijke insecten zou kunnen leiden. De zuidelijke legerworm, Spodoptera eridiana, ontwikkelt zich sneller en leeft langer op de genetisch gemodificeerde sojaboon dan op de isogene sojaboon die niet genetisch gemodificeerd is. Volgens de auteurs komt dit waarschijnlijk door onbedoelde effecten op de planten die mogelijkerwijs het gevolg zijn de van insertie van aanvullend DNA. De sojaboon is in de EU goedgekeurd voor de invoer en de verwerking in levensmiddelen en diervoeders. De EFSA heeft geconcludeerd dat de wijzigingen in de samenstelling van de planten biologisch niet relevant zijn. De goedkeuring wordt voor het gerecht aangevochten door ngo's, die van oordeel zijn dat de risicobeoordeling van de Intacta-sojaboon door de EFSA niet volledig is. Is de Commissie bereid de EFSA te vragen haar oordeel over de Intacta-sojaboon nog eens tegen het licht te houden, rekening houdend met de hierboven bedoelde wetenschappelijke bevindingen en op basis van de strengst mogelijke wetenschappelijke normen? Is de Commissie bereid een verbod uit te vaardigen op het gebruik en de invoer van de Intacta-sojaboon tot er voldoende wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de mogelijke risico's van het gebruik ervan, met name wat betreft de onbedoelde effecten zoals bedoeld in het hierboven geciteerde rapport?

De Intacta-sojaboon is in de EU goedgekeurd voor invoer en voor verwerking in levensmiddelen en diervoeders ondanks het feit dat aangetoond is dat de samenstelling van de plant gewijzigd is. De EFSA heeft zelfs geconcludeerd dat de wijzigingen in de samenstelling van de plant biologisch niet relevant zijn. De goedkeuring van deze genetisch gemodificeerde sojaboon wordt voor het gerecht aangevochten door ngo's, die van oordeel zijn dat de door de EFSA uitgevoerde risicobeoordeling onvolledig is.
Is de Commissie bereid te kijken naar de resultaten van de hierboven bedoelde wetenschappelijke studie, met name wat de onbedoelde effecten van de genetische modificatie betreft, met het oog op een wijziging van de risicobeoordelingsprocedure die de EFSA op dit moment toepast voor genetisch gemodificeerde organismen? Zo ja, wanneer zal de Commissie het Parlement gedetailleerd informeren over de herziening van de risicobeoordelingsprocedure in kwestie?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS ANDRIUKAITIS op 1 december 2014 ***


Het machtigingsbesluit van de Commissie voor de sojaboon MON 87701 × MON 89788 heeft betrekking op levensmiddelen en diervoeders, invoer en verwerking en is gebaseerd op het positieve advies van het Ggo-panel van de EFSA. Aangezien teelt niet binnen de reikwijdte van de aanvraag valt, heeft het ggo-panel van de EFSA het potentieel van blootstelling van niet-doelorganismen (organismen waarop de genetische modificatie niet opzettelijk gericht is) aan de genetisch gemodificeerde sojabonen via mest en uitwerpselen beoordeeld. Het ggo-panel heeft geconcludeerd dat gezien de lage niveaus van milieublootstelling van de genetisch gemodificeerde sojaboon het risico voor niet-doelorganismen uiterst gering is. Daarom wordt het niet nodig geacht om de milieurisicobeoordeling van de genetisch gemodificeerde sojaboon te heroverwegen met betrekking tot interactie met niet-doelorganismen. De Commissie zal echter wel de aandacht van de EFSA vestigen op deze publicatie.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?