AA
Verbod op bulkverkoop van olijfolie in verpakkingsarme supermarkten - vraag E11756/2015

In België verschijnen er de laatste jaren tal van verpakkingsarme supermarkten. Ze leveren een enorme bijdrage in het reduceren van onze Europese afvalberg. Dergelijke initiatieven verdienen dan ook alle steun vanuit de overheid. Desalniettemin botsen ze vaak op wetgeving die hun werking bemoeilijkt. Zo bepaalt artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 van de Commissie van 13 januari 2012 betreffende de handelsnormen voor olijfolie, dat olijfolie voor eindgebruikers enkel in voorverpakte vorm met een maximale hoeveelheid van 5 liter mag aangeboden worden. Hierdoor is het voor de verpakkingsarme supermarkten onmogelijk om olijfolie in bulk aan te schaffen en nadien te verkopen aan consumenten. In de uitvoeringsverordening wordt erop gewezen dat men de authenticiteit wil garanderen en daarom kleinhandel verplicht om kleine verpakkingen met een beperkte inhoud te verkopen. Voor consumptie in restaurants, ziekenhuizen, kantines en soortgelijke centrale keukens gelden echter andere regels.

  1. Is de Commissie bereid om deze regels m.b.t. de verkoop van olijfolie voor kleinhandel te herzien zodat verpakkingsarme supermarkten in staat worden gesteld om olijfolie verpakkingsarm te verkopenn?
  2. Hoe zal de Commissie deze regels herzien, zodat ze niet langer de verkoop belemmeren in verpakkingsarme supermarkten?
  3. Binnen welke  termijn is de Commissie van plan deze hervormingen door te voeren?
Antwoord van Commissaris Hogan

Artikel 2, eerste alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 van de Commissie betreffende de handelsnormen voor olijfolie heeft betrekking op de kleinhandel en stelt regels vast inzake de presentatie aan de eindverbruiker. Om de authenticiteit te garanderen, wordt olie aan de eindverbruiker in voorverpakte vorm aangeboden in verpakkingen van maximaal 5 liter, voorzien van een niet-herbruikbare sluiting en van een etiket dat voldoet aan de artikelen 3 tot en met 6 van bovengenoemde verordening.

In zijn arrest van 7 september 2006 (zaak C-489/04, met name de punten 40 en 41), heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een verkoopmethode waarbij olie op de plaats van aankoop uit een open of nog te openen zak moet worden overgegoten in een recipiënt dat de eindverbruiker heeft gekocht of meegebracht, niet voldoet aan de in artikel 2, eerste alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 van de Commissie bepaalde voorwaarde betreffende een passende sluiting, namelijk dat de verpakking door de eindverbruiker zelf kan worden geopend.

De Europese consument rekent erop dat de authenticiteit van te koop aangeboden voedsel wordt gegarandeerd door Europese regelgeving. Dit is een belangrijke factor voor een eventuele toekomstige herziening van verpakkingsvoorschriften.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?