AA
Verbod op bepaalde werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen - parlementaire vraag 8770/2016

Diverse Europese dorpen en steden verbieden de werkzame stof glyfosaat en op glyfosaat gebaseerde producten, waardoor deze niet meer op openbare plaatsen mogen worden gebruikt . Het besluit deze producten te verbieden wordt vooral genomen door lokale politieke instanties (bijvoorbeeld gemeenteraden in steden en dorpen).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft blijkbaar besloten tot en uitvoering gegeven aan een glyfosaatverbod dat niet alleen geldt op openbare plaatsen, maar ook in landbouw- en niet-landbouwbedrijven.
Overeenkomstig de Europese wetgeving wordt voor de werkzame stoffen (bijvoorbeeld glyfosaat, captan en chloorpyrifos) van gewasbeschermingsmiddelen toestemming verleend op Europees niveau en voor op deze werkzame stoffen gebaseerde producten (e.g. RoundUp, Durban enz.) door de afzonderlijke lidstaten.
Voorts kan overeenkomstig de Europese wetgeving (Richtlijn 2009/128/EG, artikel 12) het gebruik van pesticiden tot een minimum worden beperkt of worden verboden in bepaalde gebieden.
Overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn 2009/128/EG moet de gezondheid van de burgers worden beschermd.
1.    Overeenkomstig welke wetgeving kan een stad of dorp een werkzame stof en op werkzame stoffen gebaseerde producten verbieden?
2.    Aan welke vereisten moet voldaan zijn om op werkzame stoffen gebaseerde producten op het niveau van een stad of een dorp te mogen verbieden?
3.    Is een verbod op een (product op basis van een) werkzame stof op het niveau van een stad of dorp in overeenstemming met de EU-wetgeving?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-002045/2016. Bovendien wordt het volgende verduidelijkt:

Werkzame stoffen kunnen enkel op EU-niveau worden toegestaan of worden verboden. De lidstaten laten gewasbeschermingsmiddelen (GBM's) die goedgekeurde werkzame stoffen bevatten toe en kunnen, rekening houdend met hun specifieke milieu- of landbouwkundige omstandigheden, op nationaal niveau maatregelen treffen om te verbieden dat zij in de handel worden gebracht, of om hun gebruik te beperken.

De nationale, regionale en gemeentelijke autoriteiten kunnen maatregelen treffen om het gebruik ervan in specifieke gebieden te minimaliseren of te verbieden indien deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Richtlijn 2009/128/EG en indien zij daarvoor bevoegd zijn. In artikel 12 is het volgende bepaald: "De lidstaten dragen er zorg voor dat, met inachtneming van de eisen inzake hygiëne, volksgezondheid en biodiversiteit, of van de resultaten van desbetreffende risicobeoordelingen, het gebruik van pesticiden in bepaalde specifieke gebieden wordt geminimaliseerd of verboden". Overeenkomstig artikel 12, onder a), omvatten deze specifieke gebieden "gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen, zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, worden gebruikt, zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de nabijheid van zorginstellingen".

Wanneer de lidstaten glyfosaat bevattende GBM's beoordelen, moeten zij bovendien, krachtens Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat, bijzondere aandacht besteden aan onder andere de risico's van het gebruik in specifieke gebieden, zoals bedoeld in artikel 12, onder a), van Richtlijn 2009/128/EG.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?