AA
Uitzonderingen op de nitratenrichtlijn en de kaderrichtlijn water (parlementaire vraag E-1074-2015)

De nitratenrichtlijn wil de waterkwaliteit in de EU beschermen door te voorkomen dat de in de landbouw gebruikte nitraten in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen en door goede landbouwpraktijken te stimuleren. Dit is een integraal onderdeel van de kaderrichtlijn water en is één van de sleutelelementen bij de bescherming van water tegen de door de landbouw veroorzaakte belasting. Voor enkele lidstaten zijn er echter uitzonderingen toegestaan op de vereisten in deze richtlijnen.

  1. Voor welke lidstaten zijn er uitzonderingen op de nitratenrichtlijn toegestaan en wat is het doel en de belangrijkste inhoud van deze uitzonderingen?
  2. Zijn er momenteel andere verzoeken om uitzonderingen, of om hernieuwing van uitzonderingen?
  3. Zo ja, wat proberen deze verzoeken te bereiken?

 


Antwoord van Commissaris Vella (op 17 maart 2015)

De nitratenrichtlijn* voorziet slechts in de mogelijkheid om af te wijken van een zeer specifiek onderdeel van de wet, namelijk de maximale hoeveelheid van 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest die mag worden opgebracht op gronden in gebieden die zich in nitraatgevoelige zones bevinden. 

Een afwijking kan enkel worden toegepast als aan de criteria in bijlage III bij de richtlijn wordt voldaan en als het opbrengen van grotere hoeveelheden de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn niet in het gedrang brengt. Lidstaten moeten bewijzen dat de agronomische en klimatologische omstandigheden een grotere hoeveelheid rechtvaardigen en dat een dergelijke verhoging de verwezenlijking van de doelstellingen voor de waterkwaliteit niet in gevaar zou brengen.

Afwijkingen worden verleend bij besluit van de Commissie, na advies van het Nitraatcomité, dat de Commissie bijstaat bij de uitvoering van de richtlijn. Deze besluiten van de Commissie laten lidstaten niet toe om af te wijken van de doelstellingen van de richtlijn. 

Voor de volgende lidstaten gelden op dit moment uitzonderingen: Denemarken, Ierland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De volgende lidstaten hebben de Commissie laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in een afwijking of een hernieuwing van een afwijking: België (Vlaanderen), Denemarken en Italië.

Het doel van deze verzoeken is om verschillende hoeveelheden stikstof per hectare uit dierlijke mest te kunnen bepalen op basis van de specifieke agrarische, klimatologische en milieuomstandigheden in de lidstaten. 

 

 

* Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?