AA
Tweejarig toxicologisch onderzoek naar genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) - parlementaire vraag E-014438/2013

De enige voederstudie op lange termijn die ooit in een wetenschappelijk tijdschrift met collegiale toetsing is gepubliceerd, is onlangs ingetrokken, ruim een jaar na de publicatie. De redenen die de "Food and Chemical Toxicology" hiervoor aanvoerden hadden niets met bedrog of opzettelijk onjuiste weergave van de gegevens, maar omdat men ervan overtuigd was dat de bevindingen van het onderzoek niet afdoend waren, ofschoon niet onjuist. Dit, samen met het feit dat amper enkele maanden na de publicatie van de studie een nieuwe post als redacteur biotechnologie bij het tijdschrift in kwestie is toegewezen aan een voormalig medewerker van Monsanto, gaf aanleiding tot heel wat argwaan omtrent de invloed van de biotechnologische sector in de beslissing om het artikel in kwestie in te trekken.

Tegelijkertijd publiceerde het tijdschrift een nieuwe studie, iets wat erop kan wijzen dat bij de evaluatie in wetenschappelijke publicaties van eventuele schadelijke gevolgen van GGO's voor het milieu en de gezondheid met twee maten wordt gemeten. De conclusie uit deze onverkwikkelijke zaak is dat, indien de studie van Professor Séralini moest worden ingetrokken, alle andere studies die beweren dat GGO's geen schadelijke effecten hebben, hetzelfde lot verdienen (1).

Bovendien maken wij ons ook zorgen over het feit dat het hoofd van de wetenschappelijke diensten van de EU claimt dat er een consensus onder wetenschappers zou bestaan over de veiligheid van GGO's, terwijl bijna 300 onafhankelijke wetenschappers staande houden dat er nog helemaal geen consensus over bestaat (2).

Wij willen er zekerheid over dat de tweejarige toxicologische studie die de Commissie wil gaan financieren niet zal worden blootgesteld aan partijdige invloeden van de industrie of premature oordelen nog voor de studie wordt uitgevoerd.

Naar aanleiding van schriftelijke vraag E-007727/2013 van 27 juni 2013 en het antwoord van de Commissie erop van 7 augustus 2013, wensten wij de Commissie de volgende vragen te stellen:

1. Zal de intrekking van de studie van Professor Séralini gevolgen hebben voor het geplande tweejarige toxicologische onderzoek?

2. Zijn er al antwoorden gekomen op de voorstellen die in juni 2013 in het kader van het zevende Kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7)? Door wie zal het tweejarige toxicologische onderzoek worden uitgevoerd?

3. Zal er informatie worden gegeven over de onafhankelijke deskundigen die de Commissie voor de beoordeling van de voorstellen heeft aangewezen, gelet op alle huidige problemen in verband met belangenconflicten en het uitzonderlijke belang van de kwestie?


--------------------------
(1) ‘Rat feeding studies with genetically modified maize – a comparative evaluation of applied methods and risk assessment standards’, door Hartmut Meyer en Angelika Hilbeck, beschikbaar op http://www.enveurope.com/content/25/1/33
(2) Verklaring: ‘No scientific consensus on GMO safety’, beschikbaar op
http://www.ensser.org/increasing-public-information/no-scientific-consensus-on-gmo-safety/


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS GEOGHEGAN-QUINN op 14/02/2014 ***

1. Het doel van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor FP 7-KBBE- 2013-FEEDTRIALS is niet om de studie van Séralini te herhalen, maar om wetenschappelijk betrouwbare en onafhankelijke gegevens te verkrijgen waarmee conclusies kunnen worden getrokken over de risicoanalyse-eisen van GGO's en procedures in de EU. Zo heeft het intrekken van de studie van Séralini uit de "Food and Chemical Toxicology" geen gevolgen voor de geplande 2-jarige vervoederingsstudies.

2. De uitnodiging voor FP 7-KBBE- 2013-FEEDTRIALS werd op 29 juni 2013 gepubliceerd (1), zoals bepaald in het KP7-werkprogramma (2) samenwerking van 2013, thema 2 Voedsel, landbouw en visserij, en biotechnologie (3). Hierin werd de uiterste indieningsdatum voor voorstellen vastgelegd op 1 oktober 2013. De voorstellen werden beoordeeld in de periode van 14 tot en met 30 oktober 2013. De algemene resultaten werden op 21 november 2013 gepubliceerd op het portaal voor onderzoeksdeelnemers (Research Participant Portal) (4). Informatie over het geselecteerde project wordt slechts gepubliceerd zodra de subsidieovereenkomst is vastgesteld.

3. In overeenstemming met de bepalingen in de indienings-, evaluatie-, selectie- en toekenningsprocedures in het kader van KP7 (5), heeft de Commissie de voorstellen die zij heeft ontvangen in het kader van de uitnodiging voor FP 7-KBBE- 2013-FEEDTRIALS geëvalueerd met de hulp van onafhankelijke deskundigen. De deskundigen werden gekozen op basis van hun vaardigheden en kennis van het werkgebied waarop de uitnodiging betrekking heeft. Er werd strikt op toegezien dat er geen belangenconflicten meespeelden. In de bepalingen wordt er eveneens in voorzien dat de Commissie jaarlijks de volledige lijst van deskundigen die binnen elk specifiek programma worden gebruikt online publiceert (6), zonder hierbij te verwijzen naar specifieke uitnodigingen of voorstellen waarvoor de hulp van deze experts is gevraagd.

--------------------------
(1) PB C187/13 van 29.6.2013.
(2) Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP 7, 2007-2013).
(3) C(2013)3953,27;06./2013.
(4) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/calls/fp7-kbbe-2013-feedtrials.html
(5) PB L 75 van 22.03.2011.
(6) http://cordis.europa.eu/fp7/experts_en.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?