AA
TTIP, openbare gezondheidszorg, ggo's, het gebruik van hormonen in de rundvleessector en REACH - vraag E-11473/2015

In zijn resolutie van 8 juli 2015 met aanbevelingen voor de Commissie betreffende de onderhandelingen over het trans-Atlantische handels‐ en investeringspartnerschap (TTIP), adviseert het Parlement de Commissie te erkennen dat op de gebieden waarop de voorschriften in de EU en de VS sterk van elkaar verschillen, geen overeenstemming zal worden bereikt, zoals op het gebied van de openbare gezondheidszorg, ggo's, het gebruik van hormonen in de rundvleessector, REACH en de tenuitvoerlegging ervan, en het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden, en derhalve ook niet over deze onderwerpen te onderhandelen

1. Hoe zal de Commissie deze aanbeveling ten uitvoer brengen?

2. Heeft de Commissie de Amerikaanse zijde er al over ingelicht dat er geen onderhandelingen kunnen komen over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met chemicaliën, openbare gezondheidszorg, ggo's en het gebruik van hormonen in de rundvleessector, aangezien er in Europa geen draagvlak is voor een TTIP-overeenkomst met voorschriften over deze onderwerpen? Zo niet, waarom niet?

Antwoord van Commissaris Malmström

De Commissie kan de geachte Parlementsleden verzekeren dat zij tijdens het onderhandelingsproces rekening zal houden met de resolutie van het Europees Parlement. De Commissie heeft herhaaldelijk benadrukt dat de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) niet tot doel hebben convergentie te bereiken op gebieden waar de EU en de VS een verschillende aanpak hanteren. Het TTIP is erop gericht onnodige administratieve lasten te vermijden, de kosten van trans-Atlantische handel te verminderen en het voor bedrijven eenvoudiger te maken om te voldoen aan zowel de Amerikaanse als de Europese wetgeving. Maar dit kan enkel worden bereikt wanneer de strenge normen en het niveau van bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu dat beide partijen passend achten, behouden blijven.

Beide partijen hebben zich ertoe verbonden de normen niet te verlagen via het TTIP, onder meer wat betreft de verschillende gebieden die werden vermeld in de vraag van de geachte Parlementsleden. De Commissie heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de EU niet van plan is de strenge normen op het gebied van voedselveiligheid, met inbegrip van de EU-wetgeving betreffende ggo's, te veranderen als gevolg van het TTIP(1). Commissaris Malmström en haar Amerikaanse collega ambassadeur Froman hebben publiekelijk bevestigd dat zij er zich gezamenlijk toe verbinden de openbare diensten (waaronder de gezondheidszorg) te beschermen(2).

Bovendien heeft de Commissie meermaals verduidelijkt dat het TTIP de bestaande EU-wetgeving inzake chemische stoffen niet ter discussie zal stellen. Dit geldt met name voor Verordening (EU) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), waarover op geen enkele manier opnieuw zal worden onderhandeld in het kader van het TTIP. De regelgevende instanties van de EU en de VS hebben echter  terreinen vastgesteld in de chemische sector waarop doeltreffend kan worden samengewerkt, zoals het identificeren van nieuwe chemische stoffen waarvoor risicobeoordeling prioritair moet zijn.

 


(1)Zie antwoorden op de schriftelijke vragen E-2504/2013, E-5828/2014, E-4430/2014 en E-1081/2015.
(2)Beschikbaar op de website van DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?