AA
Tijd om de teelt van genetisch gemodificeerde maïs MON810 stop te zetten (vraag 8221/2015)

Uit een nieuw onderzoek van TestBiotech  blijkt dat de teelt van MON810 niet voldoet aan de EU-verordeningen. In het recente verslag worden drie belangrijke conclusies getrokken:
a.    Monsanto voldoet niet aan zijn verplichting om de MON810-gewassen te monitoren en de onderneming verklaart dit ook in de toekomst niet te zullen doen ;
b.    er is nieuw bewijs  dat de transgene expressie in MON810 niet voorspelbaar is;
c.    er zijn aanzienlijke gebreken in de risicobeoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), die nogmaals aan het licht zijn gekomen in de bevindingen van recente onderzoeken  over verspreiding van stuifmeel in het milieu.
1.    Zal de Commissie optreden als een risicobeheerder die zijn verantwoordelijkheid neemt en onmiddellijke maatregelen treffen om de teelt van MON810 binnen de EU stop te zetten?
2.    Gezien de zich opstapelende bewijzen (zie bijvoorbeeld vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007727-14) voor de aanzienlijke gebreken in de risicobeoordeling van de EFSA, zal de Commissie de risicobeoordelingsprocedure herzien die de EFSA momenteel bij teelt en vergunningverlening van ggo's gebruikt?
3.    Wanneer informeert de Commissie het Parlement over de stand van zaken van deze herziening?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De Commissie kan de geachte Parlementsleden verzekeren dat Monsanto alle verslagen over de specifieke en algemene monitoring van MON810 bij de Commissie heeft ingediend.
1. Telkens wanneer er nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar is die van invloed zou kunnen zijn op de conclusies van de risicobeoordeling voor een toegelaten ggo, verzoekt de Commissie de EFSA deze informatie te evalueren. Dit is het geval voor de studie van Trtikova et al. waarnaar Testbiotech verwijst. De Commissie heeft de EFSA de opdracht gegeven de impact van deze studie op MON810-gewassen, en eventueel andere Bt-gewassen, te beoordelen. De EFSA zal naar verwachting uiterlijk eind oktober 2015 advies over deze studie uitbrengen.
2. Wat de verspreiding van stuifmeel betreft (de publicatie van Hofmann et al.), heeft de EFSA haar aanbevelingen inzake risicobeheer voor beschermde habitats opnieuw bekeken en is tot de conclusie gekomen dat, wat MON810 betreft, de nieuwe publicatie geen invloed heeft op de eerdere aanbevelingen van de EFSA. Uit de beoordeling van alle tot dusver beschikbare nieuwe informatie blijkt niet dat er behoefte is aan een verbod op de teelt van MON810 in de EU.
3. Tot slot boekt de Commissie vooruitgang bij de actualisering van de bijlagen bij Richtlijn 2001/18/EG  betreffende milieurisicobeoordeling, naar aanleiding van de conclusies van de Raad Milieu uit 2008 en de in Richtlijn (EU) nr. 2015/412  neergelegde verplichting om die bijlagen uiterlijk op 3 april 2017 te actualiseren. Het Europees Parlement zal overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing worden geraadpleegd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?