AA
Technische problemen bij Belgische kerncentrales Doel en Tihange - parlementaire vraag E-8256/2012

Op donderdag 13 september jl. bleek uit interne communicatie van de Belgische regulator FANC (Belgian Federal Agency for Nuclear Control) dat het reactorvat van de Belgische kerncentrale Tihange 2 vergelijkbare technische tekortkomingen vertoont zoals die in de maand augustus werden bekend gemaakt over de kerncentrale nabij Antwerpen, Doel 3. Het gaat bij beide kerncentrales om vele mankementen, en met name om scheurtjes in het reactorvat. Hoogstwaarschijnlijk worden deze scheurtjes of "waterstof flakes" veroorzaakt door aanwezigheid van waterstof in het stalen gedeelte van het reactorvat.

De grensoverschrijdende gevaren voor mens en milieu die de verouderde en dus meer risicovolle reactoren in Tihange en Doel opleveren, betreffen maar liefst 5,76 miljoen Europese burgers, die binnen een straal van 75 kilometer rondom de kerncentrale in Tihange wonen. Bij de kerncentrale in Doel zijn dit zelfs ruim 9 miljoen mensen. In hoeverre wordt de Commissie door Belgische autoriteiten op de hoogte gehouden van deze laatste ontwikkelingen in de hierboven genoemde kerncentrales? In hoeverre vormden dit soort van technische problemen een onderdeel van de nucleaire stresstests die in 2011 werden uitgevoerd na de ramp in Fukushima? Hoe komt het dat deze technische mankementen bij deze stresstest niet aan het licht kwamen? Op een internationaal topoverleg tussen nucleaire autoriteiten eind augustus werd afgesproken dat alle reactorvaten die mogelijk met de dezelfde problemen als Doel 3 en Tihange 2 kampen, niet gescreend zullen worden. Wat vindt de Commissie hiervan en worden in ieder geval de Europese centrales van hetzelfde type wél gescreend op dezelfde technische problemen? Is het de Commissie duidelijk waar de scheurtjes in de reactorvaten door zijn veroorzaakt, door constructiefouten in de reactorvaten zelf of door de metalen constructie die als basis dient? Wat vindt de Commissie van een herstart van de twee genoemde centrales? De Belgische overheid besloot dit voorjaar om enkele verouderde kerncentrales langer te exploiteren dan oorspronkelijk voorzien. In hoeverre zal de Commissie de Belgische regering aanbevelen of verzoeken om kerncentrales met een verhoogd risico te sluiten? Overweegt de Commissie een "Europeanisering van de nucleaire veiligheid" via bijvoorbeeld een sterkere rol van ENSREG, de in 2007 opgericht European Nuclear Safety Regulators Group, nu blijkt dat de nationale controleorganen vooral de belangen van de nucleaire sector en niet de nucleaire veiligheid verdedigen?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS OETTINGER (op 20 november 2012)

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoorden op de schriftelijke vragen E-007810/12, E-007824/12 en E-007825/12.

1. De Commissie neemt deel aan technische bijeenkomsten zoals de vergaderingen van 16 augustus 2012 en 16 oktober 2012.

2. en 3. De stresstests richtten zich op de veiligheidsnormen die zijn toegepast tijdens de vergunningsprocedure en de periodieke veiligheidsevaluaties. Daarbij is niet nagegaan hoe de reactordrukvaten zelf eraan toe zijn: dat is namelijk een permanente taak van de exploitanten en de regulator.

4. Volgens het verslag van bovengenoemde vergaderingen van 16 augustus en 16 oktober zijn soortgelijke controles uitgevoerd in Zweden, aan de reactor Ringhals 2, en in Zwitserland, aan de kerncentrale Mühleberg; in die gevallen zijn geen aanwijzingen voor onregelmatigheden gevonden. Het is de bedoeling dat ook in Nederland, aan de kerncentrale te Borssele, dergelijke inspecties worden uitgevoerd.

5. De zwakke plekken in het reactordrukvat van Doel-3 waren vermoedelijk het gevolg van fabricagefouten (1). Er zijn aanwijzingen van soortgelijke tekortkomingen in het reactordrukvat van de reactor Tihange 2, hoewel de uitkomsten van de inspecties van de reactor Tihange 2 nog worden geëvalueerd (2).

6. De hoofdverantwoordelijkheid voor de nucleaire veiligheid van een kerninstallatie berust bij de vergunninghouder, die de veiligheid geregeld moet beoordelen onder toezicht van de bevoegde regelgevende autoriteit (3). Het besluit om kerncentrales te sluiten wordt op nationaal niveau genomen.

7. De Commissie beoordeelt momenteel mogelijke manieren om het bestaande kader voor nucleaire veiligheid van de EU te verbeteren.

_______________________________________

(1) Een volledig verslag over de kerncentrale in Doel is nog niet beschikbaar.

(2) Volgens deze informatie lijkt het reactordrukvat van Tihange‑2 minder gebreken te vertonen dan de reactor Doel‑3.

(3) Richtlijn 2009/71/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PB L 172), artikelen 5 en 6.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?