AA
Tabaksovereenkomsten en het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging - parlementaire vraag

Vraag E-008123/2014

In 2004 hebben Philip Morris International (PMI) en de Commissie een samenwerkingsovereenkomst getekend om de illegale handel in sigaretten te bestrijden. Het betrof de eerste van vier overeenkomsten die de Commissie met internationale tabaksfabrikanten heeft gesloten. In juli 2014 heeft de Commissie de onderhandelingen over haar samenwerkingsovereenkomst met PMI heropend. Deze nieuwe onderhandelingen worden evenwel niet op transparante wijze gevoerd en lijken in strijd te zijn met enkele aspecten van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC), dat door de EU is ondertekend en geratificeerd. Meer in het bijzonder bevatten de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 5, lid 3, van de FCTC de volgende aanbevelingen: "Wijs partnerschappen en niet-bindende of niet-uitvoerbare overeenkomsten met de tabaksindustrie af" en "Denormaliseer en, voor zover mogelijk, reguleer activiteiten die door de tabaksindustrie worden omschreven als "maatschappelijk verantwoord", met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten die worden omschreven als "maatschappelijk verantwoord ondernemen".

1. Is de Commissie voornemens een effectbeoordeling uit te voeren met betrekking tot deze overeenkomsten alvorens deze te vernieuwen, onder meer met betrekking tot de basis waarop zij in overeenstemming zijn met de beginselen van het FCTC?

2. Op welke gronden is de Commissie ervan overtuigd dat deze overeenkomsten de illegale handel in sigaretten hebben verminderd?

3. Waarom zijn alle documenten en bijlagen die aan deze tabaksovereenkomsten ten grondslag liggen niet naar het Parlement gezonden?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS GEORGIEVA (op11.12.2014)

De Commissie wil de geachte Parlementsleden ervan op de hoogte stellen dat de onderhandelingen over een mogelijke verlenging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst ter bestrijding van fraude met Philip Morris International (PMI) nog niet van start zijn gegaan. De Commissie en de lidstaten zullen, als overeenkomstsluitende partijen, te gelegener tijd hieromtrent een beslissing nemen.

Zoals is aangegeven door voormalig commissaris Šemeta[1] heeft OLAF op 9 juli 2014 deelgenomen aan een verkenningsbijeenkomst met PMI, zoals vereist onder punt 11.02 van de bestaande overeenkomst, zonder vooralsnog toezeggingen te doen.

1. De vier overeenkomsten met de tabaksfabrikanten zijn bindende en afdwingbare overeenkomsten en als zodanig verenigbaar met de richtsnoeren voor de uitvoering van artikel 5, lid 3, van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie ter bestrijding van tabaksgebruik, met inbegrip van artikel 3.1 van deze overeenkomsten.

De Commissie werkt momenteel aan een beoordeling van de ervaringen die in de eerste tien jaar zijn opgedaan met de uitvoering van de overeenkomst met PMI[2]. Deze beoordeling zal worden gebruikt bij de beslissing over een eventuele verlenging van de overeenkomst met PMI.

2. De Commissie is van oordeel dat de illegale handel in de EU van sigaretten van het merk van de vier fabrikanten die de overeenkomsten inzake fraudebestrijding hebben ondertekend, is afgenomen. Volgens de door de lidstaten verstrekte gegevens over inbeslagneming is de hoeveelheid in beslag genomen PMI-sigaretten (zowel echte als nagemaakte) tussen 2006 en 2013 met meer dan vier vijfde gedaald[3].

3. De overeenkomsten met de tabaksfabrikanten zijn voor iedereen toegankelijk op de website van OLAF. Wat betreft andere documenten in verband met de overeenkomsten onderzoekt de Commissie met het Parlement welke middelen passend zijn voor het verstrekken van de gevraagde informatie.


[1] Tijdens de zitting van de Commissie begrotingscontrole van 7 oktober 2014.

[2] De overeenkomst met Japan Tobacco (JTI) loopt tot 2022 en de overeenkomsten met respectievelijk British American Tobacco (BAT) en Imperial Tobacco Limited (ITL) lopen tot 2030. Het is thans niet nodig om een mogelijke verlenging in de nabije toekomst van deze overeenkomsten te bespreken.

[3] Volgens de momenteel beschikbare gegevens ziet het er naar uit dat in 2014 de hoeveelheid in beslag genomen producten die onder de overeenkomsten vallen verder zal dalen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?