AA
Tabaksmokkel - Parlementaire vragen

Opleidingen in verband met illegale tabakshandel - Parlementaire vraag E-001014/2014

In het kader van de overeenkomsten met de vier grote internationale sigarettenbedrijven zijn bepalingen opgenomen in verband met de opleiding van personeel en zelfs van ambtenaren met betrekking tot sigarettensmokkel.

Kan de Commissie ons de lijst overmaken van alle uitnodigingen, mails, documenten, programma's van opleidingen over illegale tabakshandel georganiseerd in 2013 door PMI, BAT, JTI en ITL bestemd voor personeel of ambtenaren, alsook de lijst van de personen, onder meer van het OLAF of andere ambtenaren, die hebben deelgenomen aan deze trainingen?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 01/04/2014

De samenwerkingsovereenkomsten tussen de EU en de tabaksfabrikanten verplichten de laatsten ertoe om opleidingen voor hun eigen werknemers te organiseren met betrekking tot de illegale handel in hun producten. Deze verdragen voorzien ook in de deelname aan deze opleidingen door het personeel van de EU.

In overeenstemming met de overeenkomsten tussen de EU en de tabaksproducenten volgen vertegenwoordigers van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) enkele van de programma’s als waarnemers. In 2013 woonden de vertegenwoordigers van OLAF één opleidingsprogramma van JTI bij.

Aangezien informatie over de individuele OLAF-onderzoekers als vertrouwelijk wordt beschouwd, is de Commissie bereid om aanvullende informatie te verstrekken op verzoek van een parlementaire commissie, in overeenstemming met het interinstitutioneel akkoord tussen de Commissie en het Parlement.

--------------------------------
(1) PMI: Protocol 11 van de overeenkomst
JTI: Deel 4, lid 4.5, van de overeenkomst
BAT: Artikel 5 van de overeenkomst
ITL: Aanhangsel 1, protocol 11 van de overeenkomst*********

Smokkel van sigaretten in de EU - Parlementaire vraag E-012453/2013

Volgens een onderzoek van KPMG (uitgevoerd in opdracht van Philip Morris International) zijn er in 2011 in de EU 2,5 miljard ‘classic’-sigaretten gesmokkeld en bedroeg het aantal illegale sigaretten in 2012 2,2 miljard.

1. Hoeveel ‘classic’-sigaretten zijn er in 2011 en 2012 in de EU in beslag genomen?

2. Wat is de herkomst (fabriek en land) van de illegale en in de EU in beslag genomen ‘classic’-sigaretten?

3. Heeft de inbeslagname van ‘classic’-sigaretten in 2011 en 2012 tot inbeslagnamebetalingen door de internationale tabaksondernemingen geleid en zo ja, wat was de hoogte van die betalingen en om hoeveel sigaretten ging het daarbij?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 26/02/2014

1. De door de lidstaten gerapporteerde inbeslagnames van „Classic” sigaretten (nagemaakte en echte), die gewone „Classic”, „Classic Gold”, „Classic Red” en „Classic light” omvatten, zijn als volgt:
- 181 112 416 stuks in 2011;
- 142 209 532 stuks in 2012 .

2. Volgens de beschikbare gegevens, komen de in beslag genomen sigaretten voornamelijk uit Bosnië- Herzegovina, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie en Duitsland.

3. De Commissie kan meer informatie hierover alleen verstrekken met inachtneming van de regels voor de behandeling van vertrouwelijke informatie, zoals vastgesteld in bijlage II bij het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.

------------------------------------
(1) De gegevens in dit antwoord zijn afkomstig van de lidstaten. Er zij op gewezen dat de wijze van rapporteren kan verschillen van lidstaat tot lidstaat en dat de gegevens dus niet altijd helemaal betrouwbaar zijn.
(2) Idem.
(3) Publicatieblad L 304 van 20.11.2010, blz. 47.


*********


Boeteclausules in beslag genomen sigaretten - Parlementaire vraag E-012454/2013

Boeteclausules voor in beslag genomen sigaretten gelden voor vier internationale tabaksfirma's die wettelijk bindende overeenkomsten hebben gesloten met de Europese Unie over die sigaretten die in beslag worden genomen in de EU en die eigendom zijn van die tabaksfirma's (hetgeen namaaksigaretten uitsluit).

1. Kan de Commissie meedelen hoeveel inbeslagnemingen van meer dan 50 000 sigaretten er hebben plaatsgevonden sinds de inwerkingtreding van die overeenkomsten?

2. Wat was de totale hoeveelheid sigaretten die in beslag is genomen bij de inbeslagneming van meer dan 50 000 sigaretten sinds de inwerkingtreding van die overeenkomsten?

3. Bij hoeveel van die inbeslagnemingen ging het om namaaksigaretten en bij hoeveel om merksigaretten?

4. Bij hoeveel inbeslagnemingen werd door een onafhankelijk laboratorium vastgesteld dat het bij de sigaretten van de inbeslagneming om namaaksigaretten ging?

5. Heeft OLAF de drempel voor het instellen van een onderzoek na een inbeslagneming verlaagd of veranderd, zoals de heer Kessler, directeur-generaal van OLAF, had aangegeven in de commissie-CONT?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 28/01/2014

1. Tot 31 oktober 2013 waren er in totaal 6 261 meldingen van inbeslagnemingen (van meer dan 50 000 sigaretten) door de lidstaten uit hoofde van de overeenkomsten met de tabaksfirma's.

2. Het totale aantal in beslag genomen sigaretten bedroeg 4 124 790 795 stuks.

3. Daarvan waren 3 233 042 315 namaaksigaretten en 891 748 480 merksigaretten.

4. De Commissie noch de lidstaten hebben tot dusver gebruikgemaakt van de mogelijkheid waarin de overeenkomsten met de tabaksfirma's voorzien om de inbeslaggenomen producten te laten analyseren door een onafhankelijk laboratorium.

5. De hoogte van de EU-middelen die risico lopen is in het verleden gebruikt als één van de indicatoren om de ernst van de fraude te bepalen. In de nieuwe prioriteiten voor het onderzoeksbeleid van OLAF wordt deze financiële indicator evenwel niet meer gebruikt, overeenkomstig de discussies in de commissie Begrotingscontrole.


*********


Cargolux en sigarettensmokkel - Parlementaire vraag E-012376/2013

Volgens artikelen in de Luxemburgse pers wordt Cargolux, Luxemburg’s nationale vrachtmaatschappij, beschuldigd van het op gecoördineerde wijze smokkelen van sigaretten naar Iran in de periode 2006-2008.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze beschuldigingen?

2. Is OLAF gevraagd onderzoek naar deze beschuldigingen te doen? Is de Commissie van plan OLAF te vragen onderzoek naar deze beschuldigingen te doen en zo niet, waarom niet, en zo ja, op welke gronden?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 23/01/2014

De Commissie is niet op de hoogte van de beschuldigingen waarop de vraag van het geachte Parlementslid betrekking heeft.

De Commissie benadrukt dat gevallen van tabakssmokkel vanuit een lidstaat naar een derde land niet onder de bevoegdheid van OLAF vallen omdat die geen gevolgen voor de EU-begroting hebben. Btw en accijnzen zijn verschuldigd in het land van verbruik, niet in het land van productie.


*********


Onderzoek OLAF naar Japan Tobacco International - Parlementaire vraag E-012374/2013

Op 5 december 2011 startte OLAF een onderzoek naar de vermeende smokkel van sigaretten door Japan Tobacco International. Op 22 november 2012 verzocht OLAF de Commissie Cyprus om aanvullende informatie te vragen.

1. Kan de Commissie aangeven of de directeur-generaal van OLAF een team van onderzoekers heeft aangewezen en hen heeft opgedragen rechtstreeks aan hem verslag uit te brengen?

2. Kan de Commissie uitleggen waarom in deze zaak de Cypriotische autoriteiten pas zo laat om aanvullende informatie is gevraagd?

3. Het onderzoek is twee jaar geleden begonnen. Wanneer mogen we de uitkomsten van dit onderzoek verwachten?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 20/01/2014

Het komt de directeur-generaal van OLAF toe te beslissen over de samenstelling van het team van onderzoekers dat een bepaalde zaak behandelt, zoals reeds gezegd in het antwoord op schriftelijke vraag E‑7681/13, en over de reikwijdte van zijn eigen betrokkenheid. Wat de Cypriotische autoriteiten betreft, zij erop gewezen dat de douane van dat land sinds november 2011 kennis had van de aantijgingen en dus vanaf de inleiding van het onderzoek erbij betrokken was.

Omdat het onderzoek nog aan de gang is, heeft OLAF de Commissie meegedeeld dat het helaas niet kan aangeven wanneer het zal worden afgerond.


*********


Illegale sigaretten in Europa - Parlementaire vraag E-012452/2013

KPMG heeft in 2010, 2011 en 2012 drie verslagen gepubliceerd over illegale sigaretten in Europa. Volgens een persbericht van Philip Morris International "wordt het onderzoek jaarlijks verricht door KPMG in opdracht van Philip Morris International Inc. (PMI), de Europese Commissie en alle 27 EU-lidstaten."
Het verslag over 2012 bevat twee belangrijke hoofdstukken over mentholsigaretten en slanke sigaretten.

1. Kan de Commissie bevestigen dat het KPMG-onderzoek namens haar wordt uitgevoerd?

2. Kan de Commissie bevestigen dat OLAF instemt met de in het KPMG-verslag gehanteerde methodologie die neigt naar overschatting van de illegale handel?

3. Kan de Commissie zich vinden in de algemene resultaten van het onderzoek en de hoofdstukken in het KPMG-verslag die worden aangehaald om de regulering van mentholsigaretten en slanke sigaretten tegen te gaan?

4. Is de Commissie op voorhand geraadpleegd over de publicatie van de resultaten van het KPMG-verslag over 2012?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 17/01/2014

Het KPMG-onderzoek wordt gefinancierd door Phillip Morris International (PMI) en uitgevoerd in het kader van de overeenkomst van 2004 tussen de EU, de lidstaten en PMI. Dit jaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd namens PMI. De daarbij gehanteerde methodologie is goedgekeurd door alle partijen bij de overeenkomst.

In de praktijk is het zo dat de inhoud van dit Project Star Report vóór de publicatie altijd ter instemming is voorgelegd aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de lidstaten. De overeenkomst bevat echter geen enkele formele verplichting om dit te doen. Het rapport over 2012 is openbaar gemaakt zonder dat OLAF of de lidstaten op voorhand werden geraadpleegd. OLAF heeft verzocht om voor het rapport over 2013, dat in 2014 zal worden uitgebracht, de vroegere praktijk in ere te herstellen.


*********


Inbeslagname van sigaretten in de EU - Parlementaire vraag E-012375/2013

In 2009 liet Ian Walton, voormalig directeur van OLAF, aan de hand van een PowerPoint-presentatie zien hoeveel sigaretten in de Europese Unie in de periode 2004-2008 in beslag waren genomen. Ook liet hij uitgesplitst per merk zien hoeveel sigaretten van de twaalf meest in beslag genomen merken in 2008 in beslag werden genomen (‘master cases’).

Kan de Commissie meedelen hoeveel sigaretten in de Europese Unie in de periode 2009-2012 in totaal in beslag zijn genomen en uitgesplitst per merk aangeven hoeveel sigaretten in de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 in beslag zijn genomen?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 17/01/2014

De Commissie kan het geachte Parlementslid de hierna volgende cijfers betreffende het aantal in beslag genomen sigaretten in de periode 2009-2012 meedelen. Deze zijn gebaseerd op gegevens die door de lidstaten zijn verstrekt.

Aantal in beslag genomen sigaretten

2009
4 696 330 000

2010
4 731 150 000

2011
4 398 659 767

2012
3 797 102 256

Wegens de manier waarop de lidstaten deze gegevens verstrekken, is de Commissie niet bij machte om nauwkeurige cijfers van in beslag genomen hoeveelheden per merk te geven.


*********


EU-tabaksovereenkomsten en -betalingen aan lidstaten - Parlementaire vraag E-012450/2013

1. Sinds 2004 hebben de Commissie en afzonderlijke lidstaten verschillende overeenkomsten gesloten met de grootste sigarettenproducten, waarin aanzienlijke jaarlijkse financiële overdrachten aan de begroting van de Unie zijn opgenomen. Kan de Commissie aangeven hoe de -90,3% van deze bedragen, waarover overeenkomst was bereikt met de Raad, onder de afzonderlijke lidstaten werd verdeeld? Hoe is men tot dit precieze getal gekomen?

2. Hoeveel werd elk jaar sinds 2004 overgedragen aan elk van de betrokken lidstaten?

3. In deze overeenkomsten en de desbetreffende notawisseling tijdens de onderhandelingen over deze overeenkomsten, heeft het Europees Parlement aanbevolen en gevraagd dat dit bijkomende "inkomen" voor de lidstaten zou worden gebruikt voor de bestrijding van de smokkel van tabaksproducten en de instroom van namaaksigaretten. Kan de Commissie voor elke lidstaat, voor elke overeenkomst en voor elk financieel jaar van de duur van de overeenkomsten aangeven welke bijkomende acties, programma's en projecten door deze financiële toewijzingen werden gefinancierd?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ŠEMETA op 16/01/2014

1. De verdeelsleutel voor de ontvangen betalingen is het voorwerp van een akkoord tussen de EU en de deelnemende lidstaten. De betalingen worden berekend met behulp van een formule die een aantal factoren omvat, zoals het bedrag aan taksen en heffingen op sigaretten in elk van de lidstaten. Het aan de EU toegewezen bedrag (9,7%) komt overeen met het aandeel van de EU in de douanerechten en de btw dat als ontvangsten naar de EU-begroting toevloeit.

De overige 90,3% van de uit hoofde van de jaarlijkse tranches van de tabaksproducenten ontvangen betalingen wordt in drie delen verdeeld: 10% gelijkelijk verdeeld over de lidstaten; 40% op basis van de fiscale inkomsten uit de verkoop en 50% op basis van de inbeslagnames.

2. De Commissie heeft tot dusver de volgende uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomsten ontvangen bedragen over de lidstaten verdeeld:

PMI 840.531.763,21 USD
JTI 195.669.829,27 USD
ITL 27.929.724,84 GPD
BAT 6.473.833,77 EUR

Wat de verdeling van de bedragen over de verschillende lidstaten betreft, dient de Commissie nadere becijferingen te maken waarvan de uitkomsten zo spoedig mogelijk aan het geachte Parlementslid zullen worden meegedeeld.

3. De Commissie is niet verantwoordelijk voor wat de lidstaten met de betalingen doen. Zij heeft de lidstaten evenwel bij herhaling ertoe opgeroepen het geld te gebruiken voor de strijd tegen de illegale handel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?