AA
Stevia - toegestaan gebruik - opvolgingsvraag P-8469/2010

Het Europees Voedselagentschap EFSA oordeelde onlangs dat de zoetstof stevia (met actieve bestanddelen stevioglycosiden) schadelijk noch kankerverwekkend is voor de mens. EFSA legde een maximaal toegelaten dagelijkse hoeveelheid vast van 4 mg steviol equivalenten/kg lichaamsgewicht.

Er zou een lijst van voorgesteld gebruik bij de Commissie ingediend zijn, maar deze is niet beschikbaar voor de bedrijven.

Wanneer zal de Commissie meedelen in welke voedingscategorieën en in welke hoeveelheid deze zoetstof al dan niet mag gebruikt worden?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS DALLI (op 26 oktober 2010) ***

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies over steviolglycosiden geconcludeerd dat de beschikbare toxiciteitsgegevens uitwijzen dat deze stoffen niet kankerverwekkend of genotoxisch zijn, noch in verband worden gebracht met reproductie- of ontwikkelingstoxiciteit.

De EFSA achtte het echter waarschijnlijk dat bij het door de aanvragers gewenste gebruik en de voorgestelde maximale gebruiksniveaus bij zowel volwassenen als kinderen de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) zou worden overschreden. De Commissie heeft inmiddels een nieuwe aanvraag van de aanvragers ontvangen waarin het gebruik is aangepast en zij heeft de EFSA verzocht uiterlijk eind december 2010 na te gaan of het aangepaste gebruik veilig is voor de consument. Bovendien is de EFSA gevraagd elke afzonderlijke bijdrage van de in de aanvraag vermelde levensmiddelen en levensmiddelencategorieën aan de totale blootstelling aan steviolglycosiden aan te geven.

Wanneer de Commissie het aanvullende advies van de EFSA heeft ontvangen, zal zij de deskundigen van de lidstaten raadplegen over de eventuele goedkeuring van steviolglycosiden en over de gebruiksvoorwaarden daarvan. De betrokken belanghebbenden zullen tezelfdertijd worden geïnformeerd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?