AA
Steun aan Oosterweelverbinding vanuit Junckers Investeringsplan

De Vlaamse regering legt zes prioritaire werven vast in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Eén van deze prioriteiten is de aanleg van de Oosterweelverbinding om zo de Antwerpse ring te ontsluiten. Dit is een onderdeel van het Masterplan 2020. Uit het milieueffectenrapport van de Oosterweelverbinding blijkt dat dit tracé erg slecht scoort op het vlak van leefbaarheid. Het zou onder meer leiden tot een toegenomen NO2-uitstoot. Ondertussen zijn er alternatieven voorhanden die de leefbaarheid in de stad zouden garanderen.

Zal de Oosterweelverbinding aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit EFSI wetende dat Antwerpen er nu al niet in slaagt om de Europese stikstofnorm (40 µg/m3) te halen?

Hoe zal de Commissie de ecologische duurzaamheid van projecten afwegen ten opzichte van de economische baten?

Antwoord van Commissaris Katainen

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen(1).

Het Europees Fonds voor strategische investeringen zal over een eigen governancestructuur beschikken, met een bestuur, een investeringscomité en een algemeen directeur. Het investeringscomité krijgt als taak potentiële projecten te toetsen en goedkeuring te verlenen voor de ondersteuning met de EU-garantie van projecten die aan de selectiecriteria en de voorschriften voor het gebruik van de EU-garantie voldoen.

Wanneer de leden van het investeringscomité aan de activiteiten van het investeringscomité deelnemen, moeten zij hun taken onpartijdig en in het belang van het EFSI uitoefenen. Zij mogen geen instructies vragen of aanvaarden van de EIB, de instellingen van de Unie, de lidstaten of andere publieke of private organen.

De selectiecriteria van artikel 6 van Verordening (EU) 2015/1017 houden in essentie in dat projecten economisch en technisch levensvatbaar moeten zijn en in overeenstemming moeten zijn met het EU-beleid, inclusief de doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei. Projecten moeten „additionaliteit” (artikel 5 van de verordening) bieden en bijdragen tot het aantrekken van kapitaal uit de particuliere sector.

 

(1)PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?