AA
Staatssteun aan exportkredietinstellingen - Parlementaire vraag P-009694/2013

De Nationale Delcrederedienst ontving in 2011 1,2 miljard euro aan staatssteun. Zij zou hiervoor voldoen aan de voorwaarden uit artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag.
Naar aanleiding van een discussie over een exportkredietverzekering die de Nationale Delcrederedienst toekende aan een Belgische onderneming in opdracht van de Staat, verklaart de dienst dat de “betrokken beslissingen en bijhorende documenten kaderen in commerciële procédés en niet als administratieve beslissingen of het uitoefenen van openbare bestuursfuncties kunnen worden beschouwd.”

1. Wettelijk gezien is de Nationale Delcrederedienst een overheidsbedrijf maar in de praktijk voert zij commerciële procédés uit terwijl ze tegelijk een beroep doet op overheidssteun om haar bedrijfsuitgaven zelf te financieren. Voldoet de Delcrederedienst hiermee aan de voorwaarden uit art. 87, lid 1 van het EG-Verdrag?
2. Is de Commissie van oordeel dat de steunmaatregel op ernstige wijze de markt verstoort aangezien de Nationale Delcrederedienst commerciële procédés uitvoert, vergelijkbaar met private maatschappijen zoals Atradius en Coface, maar voor haar bedrijfsuitgaven, in tegenstelling tot de private maatschappijen, staatssteun en -garanties ontvangt?

3. Kan de Commissie duidelijkheid verschaffen over de juiste interpretatie van de wetgeving en over de toepassing ervan in andere Europese landen? Is de Commissie van oordeel dat het hier wel degelijk gaat om commerciële procédés en niet om administratieve beslissingen of het uitoefenen van openbare bestuursfuncties?

4. Is de Commissie, indien nodig, bereid een onderzoek in te stellen naar de concurrentievervalsing van de Nationale Delcrederedienst?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS ALMUNIA op 24/09/2013 ***

De Commissie acht het voor het goede functioneren van de interne markt van cruciaal belang om concurrentievervalsingen uit de weg te ruimen die in de sector exportkredietverzekering (1) wordt veroorzaakt door staatssteun wanneer er concurrentie speelt tussen publieke of door de overheid gesteunde exportkredietverzekeraars en private exportkredietverzekeraars. De Commissie onderscheidt tussen verhandelbare en niet-verhandelbare risico's. Verhandelbare risico's zijn risico's waarvoor er in beginsel particuliere verzekeringscapaciteit beschikbaar is. Kortlopende exportkredietrisico's op debiteuren in alle lidstaten (behalve Griekenland) en in bepaalde OESO-landen zijn, in beginsel en in de huidige stand van zaken, verhandelbaar.

In haar mededeling van 2012 betreffende staatssteun in de sector kortlopende exportkredietverzekering geeft de Commissie de nodige aanwijzingen over hoe zij de artikelen 107 en 108 van het Verdrag in dit verband uitlegt en toepast in deze sector. Die mededeling legt vast welke voorwaarden vervuld moeten zijn wanneer publieke verzekeraars de markt voor exportkredietverzekering van verhandelbare risico's willen betreden. De Commissie heeft de beginselen voor overheidsoptreden in deze sector voor het eerst vastgelegd in haar mededeling van 1997 (2) (die nadien is gewijzigd en werd verlengd tot eind 2012). Indien de Nationale Delcredere Dienst verhandelbare kortlopende exportkredietrisico's verzekert, moet deze de desbetreffende mededelingen in acht nemen. Mocht de Commissie een klacht ontvangen dat onrechtmatige steun wordt verleend, dan zal zij deze onderzoeken in het licht van de inhoudelijke en procedurele regels op het gebied van staatssteun. Recentelijk heeft de Commissie twee diepgaande onderzoeken afgerond (die er na een klacht gekomen waren) over steun die Delcredere (3) en SACE BT (4) van hun respectieve publieke moedermaatschappijen hadden gekregen.

1. PB C 392 van 19.12.2012, blz. 1.
2. PB C 281 van 17.9.1997, blz. 4.
3. Steunmaatregel SA.23420.
4. Steunmaatregel SA.23425.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?