AA
Risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen - Parlementaire vraag E-012978/2013

Na de publicatie van haar wetenschappelijk advies inzake de wetenschap achter de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor honingbijen, solitaire bijen en hommels heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de beoordelingsregeling van de Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO) herzien en nieuwe richtsnoeren opgesteld voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen. In dit wetenschappelijk advies uit de EFSA kritiek op het feit dat de subletale effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen op geen enkele manier worden beoordeeld.

1. Waarom zijn er in de voorgestelde richtsnoeren van de EFSA geen tests op subletale toxiciteit opgenomen? Onafhankelijke wetenschappers en bijenhouders waarschuwen juist voor de subletale toxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen. Zo wordt de test waarbij wordt onderzocht hoe bijen terug naar de bijenkast vliegen, uitgebreid beschreven in de openbare literatuur alsmede bevorderd in het wetenschappelijk advies van de EFSA. In het eerste ontwerp van de richtsnoeren werd hierover informatie verstrekt, maar die is vervolgens geschrapt. Eén enkele test heeft betrekking op leren, oriëntatie, geheugen en mobiliteit.

2. Welke actie onderneemt DG SANCO om snel protocollen in te voeren die de industrie kan gebruiken, aangezien er geen internationaal protocol bestaat voor tests op chronische toxiciteit dan wel voor voedersaptests? Is DG SANCO van plan de EFSA een mandaat te geven teneinde internationale deskundigen bijeen te brengen om deze tests op te stellen? Zal er een bedrag beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat de onafhankelijke deskundigen een vergoeding ontvangen voor de (reis)tijd die ze hieraan besteden?

3. De ontwikkeling en het ringonderzoek van dergelijke tests worden gewoonlijk uitgevoerd op OESO-niveau. De OESO-methoden worden niet op onafhankelijke wijze ontwikkeld, daar de industrie altijd goed vertegenwoordigd is en deelneemt aan het opstellen van de protocollen. Industrie- en maatschappelijke organisaties beschikken in deze context niet alleen over een raadgevende bevoegdheid, maar kunnen ook het eindresultaat van de protocollen beïnvloeden. Kan worden gegarandeerd dat de EFSA de leiding zal nemen bij de vaststelling van dergelijke protocollen, teneinde te waarborgen dat organisaties met sterke belangenconflicten, zoals de OESO of de EPPO, geen invloed uitoefenen op het EU-beleid, zoals in het verleden het geval is geweest?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS BORG op 20/12/2013 ***

1. De EFSA-richtsnoeren erkennen het belang van subletale effecten en effecten met betrekking tot broedzorg en stellen een risicobeoordelingsregeling voor . Subletale tests werden momenteel echter niet als voldoende wetenschappelijk beschouwd om in een regelgevende risicobeoordeling te worden opgenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat alle soorten subletale effecten desalniettemin in de huidige regeling in latere risicobeoordelingen worden opgenomen aangezien subletale effecten direct van invloed zijn op de effecten op de kolonies die in de veldonderzoeken worden gemeten.

2. De Commissie heeft op 11 en 12 december een workshop georganiseerd met risicobeoordelers en -beheerders van lidstaten en experten van de EFSA. In deze workshop werden technische en wetenschappelijke kwesties met betrekking tot de EFSA-richtsnoeren besproken, alsook de implementatietermijnen en hoe kan worden omgegaan met een gebrek aan gevalideerde testprotocollen. De reiskosten van de deskundigen uit de lidstaten worden vergoed.

3. De Commissie benadrukt het belang van de onafhankelijkheid van de deskundigen die de richtsnoeren voor de tests ontwikkelen, en verwacht dat de OESO maatregelen neemt om de onafhankelijkheid van de deskundigen te garanderen en deskundigen bij de ontwikkeling van de richtsnoeren betrekt die alle belanghebbenden vertegenwoordigen. Deskundigen van de EFSA volgen de ontwikkeling van de richtsnoeren en opmerkingen met betrekking tot ontwerpen worden via de Commissie bij de OESO ingediend.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?