AA
Projecten van EBRD in fiscale paradijzen - parlementaire vraag E-005318/2013

De EU (Europese Commissie, lidstaten en EIB) vertegenwoordigt 63% van de stemmen in de EBRD, meer dan wat vereist is bij het goedkeuren van projecten. De EBRD financiert ook projecten en bedrijven die (deels) gevestigd zijn in landen die bekend staan als fiscale paradijzen, zoals de Kaaimaneilanden. Op 16 april 2013 werden door de EBRD nog twee dergelijke projecten goedgekeurd, Vostok Finance Group Senior Secured Loan en Oasis Russia, met begunstigden in Cyprus en de Maagdeneilanden.

De projecten van de EBRD mogen dan wel voldoen aan de internationale minimumnormen inzake belastingpraktijken, maar dit is niet voldoende. De EU gaf onlangs nog uiting aan het krachtdadig beleid dat zij wil voeren. Zo zei commissaris Šemeta: "De eerste aanbeveling verlangt een krachtdadig optreden van de EU tegen belastingparadijzen dat de huidige internationale maatregelen overstijgt." Ook de Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy sprak zich uit: "Om dit probleem in al onze lidstaten en wereldwijd aan te pakken, moet Europa met één stem spreken."

1. Hoe staat de Commissie tegenover de verschillende, ook recente, projecten die de EBRD ondersteunt en die (deels) gevestigd zijn in landen die bekend staan om hun zeer voordelige belastingstelsels, zoals de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Cyprus en Mauritius?

2. Wat zijn de argumenten van de Commissie die kunnen verklaren dat, ondanks de meerderheid aan stemmen die de EU bezit in de EBRD, de twee recente projecten waarvan sprake op 16 april toch goedgekeurd werden?

3. Welke initiatieven en concrete stappen plant de Commissie om het door de EU uitgesproken gewenste, krachtdadig beleid inzake belastingparadijzen en belastingontwijking ook in de praktijk uit te voeren en te eisen binnen de werking van de EBRD?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS REHN 27 juni 2013 ***


In 2010 heeft de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) haar goedkeuring gehecht aan een ten aanzien van offshorejurisdicties te voeren beleid. Met het beleid wordt beoogd de internationale inspanningen te ondersteunen die erop gericht zijn belastingontwijking en andere schadelijke belastingpraktijken te ontmoedigen. Tegelijkertijd wordt erkend dat bij EBWO-operaties betrokken entiteiten soms in derde landen zijn gevestigd om andere dan louter fiscale redenen, zoals onvoldoende toegang tot financiering of een zwak wetgevingskader in de ontvangende landen. Ingeval er van een offshorejurisdictie wordt gebruikgemaakt, moet de EBWO zich ervan vergewissen dat zulks terdege gerechtvaardigd is en dat een transparante structuur wordt voorgesteld. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de vraag of de betrokken jurisdicties legitieme financiële activiteiten ontplooien, alsook aan de evaluaties van het Wereldforum inzake transparantie en inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden en van de Financiële-actiegroep. Dat geldt ook voor de projecten die de Raad van de EBWO op 16 april 2013 heeft goedgekeurd.

In december 2012 heeft de Commissie een actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking aangenomen. Daarin worden concrete maatregelen uiteengezet om de administratieve samenwerking te intensiveren en goed bestuur te ondersteunen. Het betreft onder meer de interactie met belastingparadijzen en de aanpak van agressieve fiscale planning. Op 22 mei 2013 heeft de Europese Raad benadrukt dat voorrang zal worden gegeven aan inspanningen ter verruiming van de automatische uitwisseling van informatie op EU-niveau en mondiaal niveau. Met dit doel voor ogen heeft de Commissie op 12 juni 2013 wijzigingen in de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking voorgesteld en zal zij dezelfde beginselen ook op internationaal niveau verdedigen.

De EBWO is voornemens haar beleid ten aanzien van offshore jurisdicties te evalueren. Daarbij zal rekening worden gehouden met de Europese en mondiale ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van schadelijke belastingpraktijken. Het is overigens onder impuls van de EU dat er binnen de Raad van de EBWO een discussie over dit gevoelige thema op gang is gekomen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?