AA
Megastallen en industriële landbouw - Parlementaire vraag E-003698/2014

Jaar na jaar kent de Vlaamse landbouw en veehouderij een groeiende intensivering en schaalvergroting. Steeds meer dieren worden door steeds minder landbouwers gehouden, in alsmaar grotere (mega) stallen. De industrialisering van de landbouw, met een onnatuurlijk hoge bevolkingsdichtheid van dieren, brengt veel problemen met zich mee: dierenleed, uitstoot van broeikasgassen, verarming van het cultuurlandschap en het platteland, een overbelasting van het grond- en oppervlaktewater, mestverwerkingsproblemen (inclusief luchtverontreiniging, verzuring en geurhinder), niet nakoming van de Europese nitraatrichtlijnen, een antibioticaresistentie bij de dieren door de systematische toediening van antibiotica via veevoeder, enz.

Strengere regelgeving in Nederland - waar sinds 2013 provincies en gemeentes maxima kunnen opleggen voor de veehouderij-intensiteit en de grootte van een veehouderijlocatie in een gebied - zorgt voor een versnelling van de industrialisering van veehouderij in Vlaanderen. Gezien de grensoverschrijdende problematiek zou de Europese Commissie initiatief moeten nemen voor Europese normen rond veehouderij-intensiteit en de grootte van veehouderijen. Dit met respect voor mens, milieu, klimaat, dieren, en cultuurlandschap.

1. Is de Commissie bereid om initiatieven te nemen om de ernstige problemen die met industriële landbouw en veehouderij gepaard gaan in Europa aan te pakken?

2. Indien ja, is de Commissie bereid om Europese normen te ontwikkelen rond veehouderij-intensiteit en de grootte van een veehouderij (zoals maximum aantal dieren en/of maximum aantal dieren per hectare grond een landbouwer bezit).

3. De Europese Commissie heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op landbouwsubsidies. Kan de commissie aangeven hoeveel Nederlandse bedrijven investeerden in Vlaanderen tussen 2000 en 2014. Welke bedrijven waren dat en maakten deze bedrijven ook aanspraak op landbouwsubsidies?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS CIOLOS op 22/05/2014 ***

In de recent goedgekeurde hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid neemt de druk op natuurlijke hulpbronnen een centrale plaats in. In het hervormde beleidsprogramma moet de landbouw zijn milieuprestaties verbeteren door middel van duurzamere productiemethoden en door het nemen van maatregelen voor matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering. De landbouw moet antwoorden op de vraag naar collectieve goederen zoals bijvoorbeeld landschappen, biodiversiteit van landbouwgronden en klimaatstabiliteit. Dit antwoord zal worden geformuleerd door middel van de complementaire effecten van verschillende beleidsinstrumenten: 1/ randvoorwaarden, 2/ de "groene rechtstreekse betaling", die landbouwers ertoe verplicht drie milieu- en klimaatvriendelijke praktijken te respecteren, 3/ gerichte en vrijwillige landbouw-, milieu- en klimaatmaatregelen, evenals andere maatregelen voor plattelandsontwikkeling die op maat van regionale behoeften en voorwaarden werden opgesteld, zoals bijvoorbeeld biologische landbouw, 4/ opleidingsmaatregelen en andere ondersteuning door het bedrijfadviseringssysteem, inzichten van het innovatiepartnerschap.

De Commissie is van mening dat de lidstaten beter geplaatst zijn om maxima op te leggen inzake de veedichtheid op en de grootte van veeteeltbedrijven. De Commissie zal er echter over waken dat de drie doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden uitgevoerd, meer bepaald: rendabele voedselproductie, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, en een evenwichtige territoriale ontwikkeling. Daarnaast zal zij er op toezien dat de gepaste beleidsinstrumenten, zoals hierboven beschreven, worden ingezet waar nodig.

Ten slotte heeft de Commissie geen gegevens over hoeveel en welke Nederlandse bedrijven tussen 2000 en 2014 in Vlaanderen investeerden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?