AA
Maatregelen voor het verhogen van de veiligheid van kunstgrasvelden - vraag 1435/17

Op 28 februari 2017 kwam ECHA in opdracht van de Commissie met een rapport omtrent het gevaar van rubbergranulaat dat aanwezig is in kunstgrasvelden, dit op basis van metingen op een aantal van deze velden. Daaruit bleek dat de hoeveelheid aanwezige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) binnen de CMR-grens, zoals vastgesteld binnen REACH, ligt waardoor het kankerverwekkend risico zeer laag is. Dit geldt eveneens voor andere substanties als metalen, ftalaat, benzothiazool en methylisobutylketon. Toch bevat het rapport ook een aantal onzekerheden, waarbij ECHA een aantal aanbevelingen voorstelt aan de Commissie. Wij vragen de Commissie dan ook of en welke concrete maatregelen ze zal treffen omtrent:

1.Het aanpassen van REACH om in de toekomst de lage concentraties aan paks en andere vermelde substanties op kunstgrasvelden te blijven garanderen.

2.Het aanzetten van alle eigenaars en producenten van dergelijke kunstgrasvelden tot het meten van de concentratie aan paks en eveneens tot het openbaar maken daarvan.

3.Het verplichten van eigenaars en producenten van dergelijke kunstgrasvelden om te voorzien in adequate ventilatie.

Antwoord van Commissaris Bieńkowska

De Commissie analyseert momenteel het verslag "An evaluation of the possible health risks of recycled rubber granules used as infill in synthetic turf sports fields" dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op 28 februari 2017 heeft gepubliceerd.

In dit verslag komt ECHA tot de conclusie dat de blootstelling aan gerecycleerd rubbergranulaat in de vorm van instrooimateriaal op sportvelden hooguit tot zeer geringe zorg aanleiding geeft. Toch erkent ECHA in het verslag ook enkele onzekerheden, zoals de representativiteit van de onderzoeken waarop de beoordeling is gebaseerd en de hoeveelheid en identiteit van de in het gerecycleerd rubbergranulaat aanwezige stoffen. ECHA heeft deze onzekerheden aangepakt door middel van voorzichtige aannames in zijn berekeningen voor de risicobeoordeling alsook via specifieke aanbevelingen aan exploitanten en gebruikers.

De Commissie is niet op de hoogte van enig onderzoek door de Universiteit Hasselt op dit gebied en zou het onderzoek daarom graag ontvangen voor nadere analyse. 

De Commissie neemt nota van de voorstellen in het ECHA-verslag tot wijziging van de REACH-verordening om ervoor te zorgen dat enkel rubbergranulaat met zeer lage concentraties van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en andere gevaarlijke stoffen op de markt mogen worden gebracht. Zij bespreekt momenteel samen met de bevoegde instanties van de lidstaten voor REACH en CLP hoe een beperkingsvoorstel in het kader van REACH het best kan worden aangepakt. 

De Commissie is het ermee eens dat de verantwoordelijke producenten het PAK-gehalte van het op de markt gebrachte rubbergranulaat moeten controleren om de naleving van de reeds geldende beperkingen te waarborgen (1).


(1) De beperking voor kankerverwekkende stoffen in mengsels, die reeds in punt 28 van bijlage XVII bij REACH is vervat, geldt voor rubbergranulaat dat wordt geproduceerd of ingevoerd voor levering aan het grote publiek.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?