AA
Maatregelen rond nationale doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie tegen 2020 - Parlementaire vraag E-010982/2013

Op basis van Richtlijn 2009/28/EG leggen de EU en de lidstaten zichzelf doelstellingen op voor het bevorderen van hernieuwbare energie met bindende nationale streefcijfers van 20% hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik en 10% in het verkeer tegen 2020. In haar voortgangsrapport inzake duurzame energie dat begin dit jaar verscheen, toont de Commissie duidelijk aan dat met het huidige beleid deze doelstellingen in vele lidstaten niet gehaald zullen worden. De Commissie engageert zich in het voortgangsrapport om richtsnoeren op te stellen en inbreukprocedures op te starten wanneer lidstaten hun verplichtingen niet nagaan.

1. Wanneer zal de Commissie deze richtsnoeren uitbrengen?

2. In welke vorm zal dit gebeuren, hoe zal de Commissie ervoor zorgen dat de lidstaten de richtsnoeren opvolgen?

3. Kan de Commissie nog andere maatregelen ondernemen?

4. In mei 2013 startte de Commissie een inbreukprocedure tegen België en riep het land op om aan de EU-regels voor hernieuwbare energie te voldoen. Heeft België hierop gereageerd en zo ja, hoe?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS OETINGER op 15/11/2013 ***

1. Op 5 november heeft de Commissie het richtsnoer inzake steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen uitgebracht om ervoor te zorgen dat hernieuwbare energie in de lidstaten op de meest kosteneffectieve wijze wordt ontwikkeld door de energieproductie uit hernieuwbare bronnen te integreren in de energiemarkt, en door steunregelingen stabiel en geloofwaardig te maken en zich tegelijkertijd flexibel te blijven aanpassen aan de veranderende technologische ontwikkeling.

2. Het richtsnoer van de Commissie is een werkdocument van de diensten van de Commissie dat gevoegd is bij een mededeling over het zo goed mogelijk inzetten van overheidsinterventies op de elektriciteitsmarkt. Het werkdocument bevat de belangrijkste beginselen die de Commissie zal toepassen bij de beoordeling van staatstussenkomsten inzake steunregelingen, capaciteitsmechanismen of maatregelen die de respons op de vraag van de consumenten verzekeren. Het pakket omvat ook richtsnoeren voor het gebruik van samenwerkingsmechanismen inzake hernieuwbare energie. Deze documenten zijn niet-bindende maatregelen. Dit pakket zal worden gepresenteerd en besproken tijdens de volgende Energieraad in december dit jaar.

3. De Commissie ziet echter in alle lidstaten van dichtbij toe op de trajecten van de aandelen hernieuwbare energie en zal maatregelen treffen als de lidstaten niet hun verplichtingen niet nakomen. Tegen eind 2014 is de Commissie voornemens om in haar volgende voortgangsverslag inzake hernieuwbare energie te beoordelen welke vooruitgang de lidstaten hebben geboekt inzake de tussentijdse 2011/2012-doelstellingen te beoordelen.

4. De Commissie heeft de Belgische autoriteiten in mei 2013 inderdaad op grond van Richtlijn 2009/28/EG een met redenen omkleed advies toegezonden aan de Belgische autoriteiten wegens de niet-mededeling van omzettingsmaatregelen . De antwoorden van de Belgische autoriteiten worden momenteel door de Commissie beoordeeld.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?