AA
Maatregelen om dierenmishandeling te voorkomen in de EU - vraag 2848/16

Burgers stellen zich steeds meer vragen over de manier waarop honden en katten behandeld worden in landen als Spanje.
Mijn collega Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) stelde hieromtrent reeds twee vragen (E 006548/2015 en E-012789/2015). Eén hiervan betrof de vraag of de Commissie haar belofte zal houden om de regels inzake registratie en identificatie van huisdieren te harmoniseren. Het antwoord op deze vraag was dat de Commissie legale opties zou overwegen wanneer uit de studie zou blijken dat er schadelijke gevolgen voor mens -en dierenwelzijn zijn.
Uit diezelfde studie blijkt nu dat de huidige situatie inderdaad een gevaar vormt voor de gezondheid van mens en dier, en bovendien de werking van de interne markt kan verstoren.
Welke maatregelen zal de Commissie nemen om de verschillende nationale reguleringen betreffende het fokken en houden van dieren te harmoniseren, rekening houdend met het feit dat verschillende reguleringen kunnen leiden tot ongelijke marktkosten en gezondheidsrisico's?
Welke maatregelen zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de reeds bestaande Europese wetgeving rond dierenwelzijn gedurende het commercieel transport correct geïmplementeerd en nageleefd wordt?
Binnen welke tijdspanne denkt de Commissie de nodige maatregelen te kunnen treffen?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Europese Unie van honden en katten alsmede voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren zijn volledig geharmoniseerd. Deze voorschriften moeten worden herzien met inachtneming van de bevoegdheden en de termijnen die in de onlangs vastgestelde diergezondheidswetgeving zijn bepaald. Het welzijn van honden en katten, in het bijzonder het houden en fokken van deze dieren voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, valt niet onder de EU-regelgeving. Dit blijft een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.

De Commissie werkt nauw samen met de lidstaten ter ondersteuning van de dagelijkse toepassing van de EU-verordening inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer . De Commissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een verbeterde dialoog met de belanghebbenden tot stand te brengen. Deze dialoog zou het kader kunnen vormen voor een verdere uitwisseling van informatie over de handhaving van de bovengenoemde EU-verordening, ook met betrekking tot het commerciële vervoer van honden en katten.

De Commissie heeft momenteel geen plannen voor dierenwelzijnsinitiatieven wat het houden en fokken van honden en katten betreft.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?