AA
Langetermijnstudie naar genetisch gemodificeerde diervoeders - parlementaire vraag E-7727/2013

In september 2012 publiceerde de aan collegiale toetsing onderworpen Food and Chemical Toxicology journal een twee jaar durende toxicologische studie naar ratten die waren gevoerd met een genetisch gemodificeerde maïssoort (NK603) en het daaraan gekoppelde herbicide (Roundup) van Monsanto, waarna ernstige gevolgen voor de gezondheid van de ratten konden worden vastgesteld, zoals enorme tumoren(1). De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en nationale agentschappen hebben weliswaar kritiek geuit op de methodiek en de conclusies van deze studie, maar wel is erkend dat een dergelijke langetermijnstudie nooit eerder is uitgevoerd. DG SANCO van de Commissie heeft onlangs aangegeven dat er een openbare aanbesteding zal worden uitgeschreven voor de uitvoering van een toxicologisch langetermijnonderzoek naar ggo’s.

1. Waarom wil de Commissie een studie laten uitvoeren naar MON810 en niet naar NK603, dat was onderzocht in bovengenoemde studie? Het gebruik van MON810 is alleen toegestaan voor teeltdoeleinden in de EU, maar beide stoffen mogen worden gebruikt voor voeding of voeder en worden ingevoerd in de EU.

2. Hoe en wanneer precies zal de Commissie de openbare aanbesteding uitschrijven?

3. Hoe wil de Commissie een collectieve en geloofwaardige wetenschappelijke methodiek voor deze studie ontwerpen, gezien de wetenschappelijke controverse rond de vereiste methodiek en de terughoudendheid van de EFSA om een dergelijke langetermijnstudie te verrichten?

4. Hoe zal de Commissie de studie financieren en de wetenschappelijke onafhankelijkheid ervan garanderen, daar zij weet dat er herhaaldelijk twijfel is gerezen over de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de EFSA en over de belangenconflicten in de wetenschappelijke panels, zoals bleek uit een mededeling van de Europese Rekenkamer?

5. Zal de Commissie de studie zodanig vormgeven dat proefdieren ook worden gevoerd met een combinatie van ggo’s en Roundup, zoals het geval is in veel landbouwbedrijven en wat dus een afspiegeling zou zijn van de situatie zoals die zich in de praktijk voordoet?

6. Wanneer wil de Commissie van start gaan met het proces en wanneer hoopt zij de resultaten binnen te hebben?


(1) Séralini, G. E., E. Clair, et al. (2012). Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology.


*** ANTWOORD GEOGHEGAN-QUINN IN NAAM VAN DE COMMISSIE 7 augustus 2013 ***


1. De oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7) heeft betrekking op onderzoeken waarbij ratten gedurende twee jaren met NK603 worden gevoed.

2. Deze oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van KP7 werd gepubliceerd op 28 juni 2013. De sluitingsdatum is 1 oktober 2013.

3. Op grond van een mandaat van de Commissie heeft de EFSA toegezegd te zorgen voor „supplementary guidance on key elements to consider for a 2-year carcinogenicity trial in rats with whole food/feed”. De EFSA zal naar verwachting eind juli 2013 een wetenschappelijk verslag uitbrengen.

4. De oproep tot het indienen van voorstellen is gedaan in het kader van KP7. De voor de beoordeling en selectie van voorstellen toepasselijke criteria zijn vastgelegd in bijlage I bij Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(1) en in artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1906/2006(2): a) wetenschappelijke en/of technologische kwaliteit en relevantie voor de doelstellingen van deze specifieke programma’s; b) het potentiële effect door de ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van projectresultaten; en c) de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering en het beheer. Bovendien benoemt de Commissie onafhankelijke deskundigen voor de beoordeling van voorstellen, zoals bepaald in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1906/2006.

5. De Commissie bepaalt de opzet van de studie niet zelf, maar heeft de tekst vastgelegd van de oproep tot het indienen van voorstellen, waarin het kader, het onderzoeksgebied en de minimale toelatingsvoorwaarden duidelijk zijn vermeld. Het is aan de indieners om over zaken als de opzet van de studie, de landbouwpraktijken en andere aspecten te beslissen.

6. Zie vraag 2 voor de aanvangsdatum van de procedure. De afronding van het proces is afhankelijk van de begindatum en de duur van het geselecteerde voorstel. Op dit ogenblik zijn die nog niet bekend.

(1) PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1]43.

(2) PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1]18.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?