AA
Jaarlijks onderzoek EFSA over residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding

Op 12 maart publiceerde de 'European Food Safety Authority' (EFSA) zijn jaarlijks rapport met betrekking tot het onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel. Het onderzoek werd uitgevoerd op 80.967 voedingsproducten in alle lidstaten van de EU, Noorwegen en IJsland. Uit het onderzoek blijkt dat 97,4% van de geteste producten een residu van bestrijdingsmiddelen bevatten dat onder de legale limiet ligt: 1.5% van de producten oversteeg klaarblijkelijk de wettelijke limiet en in 44% van de producten ware nog residuen terug te vinden maar deze bevonden zich onder de wettelijke limiet.

  1. Wat is de inschatting van de EC van de resultaten van het EFSA-onderzoek, dat nog steeds 44% van onze voeding residuen van bestrijdingsmiddelen bevat, en denkt zij dat het nodig is om actie te ondernemen?
  2. 27.3% van de producten bevatten restanten van verschillende pesticiden. Gaat de Commissie hieromtrent actie ondernemen, zoals een aanvraag voor onderzoek bij EFSA naar eventuele cumulatieve of 'cocktail' effecten van verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding?
  3. Zal de Commissie een limiet stellen voor de maximale totaal hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in voedingsproducten?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De in Verordening (EG) nr. 396/2005 (1) vastgestelde maximumgehalten aan residuen (MRL's) van bestrijdingsmiddelen zijn zo vastgesteld dat levensmiddelen die residuen bevatten onder deze grenswaarden veilig zijn voor de consument. Het feit dat 44 % van de in 2013 geteste producten aantoonbare residuen bevat die onder de MRL blijven, mag dus geen reden tot bezorgdheid over de volksgezondheid zijn.

In artikel 14 van de genoemde verordening is bepaald dat bij het vaststellen van MRL's in of op levensmiddelen en diervoeders rekening moet worden gehouden met de bekende cumulatieve en elkaar versterkende gevolgen, zodra methoden beschikbaar zijn om deze gevolgen te evalueren. Samen met de lidstaten, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en onafhankelijke wetenschappers werkt de Commissie aan een dergelijke methode. Omdat het ontwikkelen van een nieuwe methode voor het beoordelen van cumulatieve risico's uitermate complex is, zal het finaliseren van de volledige methode nog enige tijd in beslag nemen, zowel wat risicobeoordeling als risicobeheersing betreft. De EFSA stelt momenteel groepen van bestrijdingsmiddelen met gelijkaardige gevolgen samen. Deze wetenschappelijke adviezen zijn beschikbaar op de EFSA-website.

Omdat residuen van verschillende bestrijdingsmiddelen toxische gevolgen hebben van verschillende aard en sterkte, is het niet zinvol een grenswaarde vast te stellen voor de maximale totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelenresiduen in levensmiddelen. Zodra de methode voor het evalueren van de cumulatieve gevolgen van bestrijdingsmiddelenresiduen beschikbaar is, zal bij het vaststellen van de MRL's voor individuele bestrijdingsmiddelen rekening worden gehouden met de residuen van bestrijdingsmiddelen die dezelfde toxische gevolgen hebben, zodat de voor afzonderlijke stoffen vastgestelde MRL's de consument ook beschermen tegen mogelijke cumulatieve gevolgen.

 


(1)   Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).  

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?