AA
Illegale houtkap en gebrek aan handhaving van Europese houtverordening

Op 3 maart 2013 trad de Europese houtverordening (EUTR) nr. 995/2010 in werking. Deze verplicht lidstaten controle uit te voeren op bedrijven die hout importeren opdat deze zich houden aan de verplichtingen neergelegd in de verordening. Het doel is om de toevoer van illegaal gekapt hout op de interne markt een halt toe te roepen. Artikel 20 van de verordening bepaalt dat de Commissie de verordening dit jaar, in 2015, voor een eerste keer grondig moet evalueren.

1. Welke maatregelen zal de Commissie nemen wanneer uit de controle van de verslagen blijkt dat een lidstaat in gebreke blijft en de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening niet (voldoende) naleeft?

2. Zoals onder meer blijkt uit vraag E-008504/2014 zijn er nog vele andere landen die falen in het naleven van de verordening. Welke landen zijn dat?

3. In haar antwoord op vraag E-008504/2014 beloofde de Commissie extra inspanningen te leveren voor de volledige implementatie en toepassing van de verordening in de lidstaten. Welke concrete inspanningen heeft zij in die tussentijd ondernomen?

Antwoord van Commissaris Vella

op de Schriftelijke vragen :E-005759/15 , E-005742/15

De Commissie heeft in het kader van het Flegt-comité en de EUTR/Flegt-deskundigengroep frequent contact met de lidstaten en zij evalueert regelmatig de voortgang van de implementatie van de EU-houtverordening(1). Zij werkt dienovereenkomstig de Tabel met informatie over de implementatie van de verordening door de EU-lidstaten bij, die terug te vinden is op de website van het directoraat-generaal Milieu.

Begin 2015 heeft de Commissie een onderzoek opgestart met betrekking tot enkele lidstaten die achterlopen met de implementatie en handhaving van de EU-houtverordening. De Commissie zal zo nodig verdere stappen ondernemen ten aanzien van lidstaten die blijkens hun antwoorden niet aan de verplichtingen van de EU-houtverordening voldoen.

(1) Verordening (EU) nr. 995/2010 (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?