AA
Illegale handel in wilde vogels vanuit Zuidoost- en Centraal-Europa voor voedselconsumptie in de EU (Schriftelijke Vraag E-0682/09)

Honderden tot duizenden vogels worden jaarlijks op illegale wijze gevat en verhandeld. Deze criminele activiteiten doen zich vooral voor in Zuidoost- en Centraal-Europa, met Bulgarije, Roemenië, Servië en Montenegro als hotspots. Ook in Malta wordt er gejaagd tijdens broed- en migratieperiodes van vogels, wat door de EU verboden is. Daar loopt nu een rechtszaak tegen de Maltese regering omdat deze de jacht niet aan banden legde sinds de toetreding in 2004.

De zangvogels worden als delicatesse geconsumeerd in voornamelijk Noord-Italië. Vele van deze vogels zijn zeldzaam en worden beschermd door internationale verdragen, de EU en nationale wetgeving.

Zich baserend op studies van Steiner (2006) en Rocco en Isotti (2006) publiceerde Traffic (wildlife trade monitoring network) hierover een brochure bestemd voor het grote publiek.

Is de Commissie op de hoogte van deze illegale handel in zangvogels die als delicatesse worden geconsumeerd in voornamelijk Italië? Is zij van plan hiertegen op te treden?

Welke maatregelen is de Commissie bereid te treffen om de consumptie van deze vogels in restaurants in Italië tegen te gaan?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS (op 30 maart 2009)

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (1) (de Vogelrichtlijn) stelt een aantal verplichtingen vast met betrekking tot alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten.

Artikel 6 van de richtlijn stelt dat de lidstaten de verkoop, het vervoer voor verkoop en het in bezit hebben voor verkoop alsmede het ten verkoop aanbieden van levende en dode vogels alsmede van gemakkelijk herkenbare delen van deze vogels of op uit deze vogels verkregen producten verbieden.

Alleen voor de in de bijlagen III/1 en III/2 van de richtlijn vermelde soorten zijn bovengenoemde activiteiten, onder bepaalde voorwaarden, niet verboden.

Met betrekking tot de gevallen van illegale handel in wilde vogels, zoals beschreven in de door het geachte Parlementslid genoemde brochure van Traffic (wildlife trade monitoring network), is de Commissie zich ervan bewust dat een aantal van de betreffende soorten niet in bijlage III/1 of III/2 zijn opgenomen en bijgevolg niet verhandeld mogen worden. De documentatie van Traffic verschaft ook informatie over verschillende gevallen van inbeslagname en vervolging die door een aantal lidstaten (Hongarije, Slovenië, Italië) zijn verricht om dit soort illegale handel te bestrijden.

Aangezien de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en handhaving van het Gemeenschapsrecht in eerste instantie bij de lidstaten ligt, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het verbod van artikel 6 van de Vogelrichtlijn volledig wordt nageleefd en dat passende controles en sancties worden uitgevoerd.

Desalniettemin is de Commissie van plan de aandacht van de betreffende lidstaten, in het bijzonder Italië, erop te vestigen dat extra inspanningen moeten worden geleverd om dit soort illegale handel te bestrijden.

(1)
PB L 103 van 25.4.1979.


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?