AA
Illegale handel in berberapen (2504/2015)

Onlangs is in Nederland een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de berberaap op de rand van uitsterven staat.

In Marokko worden jaarlijks 200 voornamelijk jonge berberapen uit het wild weggevangen. Dit aantal is hoger dan zelfs de grootste populatie, in het Midden-Atlasgebergte, kan opvangen. Deskundigen voorspellen dat deze soort over 15 tot 20 jaar uitgeroeid kan zijn, waarmee het een van kwetsbaarste soorten ter wereld is. De meeste jonge aapjes eindigen als huisdier in Europa, wat tot ernstige welzijnsproblemen voor de dieren leidt, naast gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de mens. Ondanks dat de berberaap is opgenomen in Bijlage II van CITES, vindt er in Europa nog steeds op grote schaal illegale handel plaats; de handhaving heeft voor Marokko duidelijk geen prioriteit, en kan in Europa worden verbeterd. Waarom heeft de bestrijding van de illegale handel in berberapen geen prioriteit voor de Commissie?

–    Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat Marokko zijn CITES-verplichtingen nakomt?

–    Welke handhavingsmaatregelen gaat de Commissie nemen om een eind te maken aan deze illegale handel?

–    Kan de Commissie een gedetailleerd overzicht geven van alle stappen die zijn genomen ter bestrijding van de illegale handel in wilde dieren?

Antwoord van Commissaris Vella

De berberaap (Macaca sylvanus) wordt beschermd op grond van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad. Zorgen over de duurzaamheid van de handel in deze soort hebben in 1997 geleid tot een verbod op commerciële handel uit Marokko en Algerije naar de EU.

De EU neemt de bestrijding van illegale handel in wilde dieren en planten zeer serieus, zoals vorig jaar uiteengezet in de Mededeling over de aanpak van de EU van de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten (COM 2014/64). De handhavingsgroep van de EU, die bestaat uit handhavingsambtenaren uit alle EU-lidstaten, heeft tijdens haar bijeenkomsten de illegale handel in berberapen besproken, ook met vertegenwoordigers uit Marokko. Dit probleem is bekend bij de Europese Commissie en de handhavingsinstanties voor wilde dieren in de lidstaten, die bijzondere aandacht besteden aan deze illegale handel. 

De Commissie draagt via het Thematisch Programma milieu en natuurlijke hulpbronnen (ENRTP) ook bij aan het Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dat subsidies verstrekt voor acties tot behoud van het ecosysteem in het Middellandse Zeegebied. Het CEPF is voornemens van 2011 tot 2016 tien miljoen dollar in dit gebied te investeren. Er zijn in totaal 44 "belangrijke biodiversiteitsgebieden" voor instandhoudingsinvesteringen geselecteerd, opdat ze beter behouden kunnen worden, waaronder ook acht belangrijke gebieden binnen het geografische gebied van de Berberaap. Aanvullende informatie is beschikbaar op: www.cepf.net.

 

 

 

Deze vraag werd gezamenlijk ingediend door Anja Hazekamp (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ivo Vajgl (ALDE), Jeppe Kofod (S&D), Julie Girling (ECR), Marco Zullo (EFDD), Michela Giuffrida (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Marco Affronte (EFDD), Pavel Poc (S&D), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Rikke Karlsson (ECR) en Heidi Hautala (Verts/ALE)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?