AA
Het voorkomen van de verspreiding van een nieuwe ziekte onder Europese amfibieën

Er is een nieuwe exotische schimmel in de EU binnengedrongen die amfibieën treft: de Batrachochytrium salamandrivorans. Deze schimmel vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en de salamanderpopulatie in Europa doordat hij een infectieziekte veroorzaakt. Uit experimenteel onderzoek naar de infectie is gebleken dat de meeste Europese salamanders zeer gevoelig voor deze ziekte zijn en na contact met de schimmel snel sterven.

27 van de 34 salamandersoorten die in de EU voorkomen, zijn opgenomen in bijlage IV bij Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de habitatrichtlijn) en 18 soorten worden aangemerkt hetzij als „bedreigd” hetzij als „bijna bedreigd” op de Europese rode lijst van amfibieën van de Internationale Unie voor natuurbehoud (IUCN) (Temple & Cox, 2009). Derhalve moet de afname van de salamanderpopulatie die wordt veroorzaakt door B. salamandrivorans, de EU ertoe nopen uit hoofde van deze wetgeving actie te ondernemen.

1. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de gevolgen van B. salamandrivorans voor de inheemse wilde amfibieënpopulatie in te perken?

2. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om het binnendringen van B. salamandrivorans te voorkomen (bijvoorbeeld door het invoeren van een verplichte quarantaine en het testen of door het versterken van de dier‐ en plantgezondheidsregels overeenkomstig actie 15 van de biodiversiteitsstrategie van de EU)?

Antwoord van Commissaris Andrioukaitis

Onder de huidige EU-wetgeving inzake diergezondheid bestaat voor de Commissie geen rechtsgrondslag voor het vaststellen van geharmoniseerde maatregelen  ter preventie of bestrijding van de infectie van wilde amfibieënpopulaties met Batrachochytrium salamandrivorans. Het is dus de bevoegdheid van de lidstaten om ziekten bij in het wild levende dieren, waaronder ziekten die de biodiversiteit aantasten, te voorkomen of te beheersen.

De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening betreffende de diergezondheid; wanneer dit voorstel de gewone wetgevingsprocedure heeft doorlopen, zal de Commissie over de noodzakelijke bevoegdheden beschikken.

Gezien de ernst van de bedreiging voor de biodiversiteit door Batrachochytrium salamandrivorans nodigt de Commissie de lidstaten uit actie te ondernemen. De Commissie kan dergelijke acties via bestaande financieringsmechanismen, zoals LIFE en Horizon 2020, ondersteunen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?