AA
Het verslag over een decennium van ggo-onderzoek met EU-financiering (2001-2010)

Het verslag over een decennium van ggo-onderzoek met EU-financiering ("A decade of EU-Funded GMO Research: 2001-2010") werd in 2010 door de Commissie gepubliceerd en wordt vaak aangehaald om aan te tonen dat genetisch gemodificeerd voedingsmiddelen veilig zijn. 

De auteurs van Earth Open Source van een verslag getiteld 'GMO Myths and Truths' (waar- en onwaarheden over ggo's) hebben dit EU-document evenwel geanalyseerd: enerzijds zetten zij vraagtekens bij de referenties waarvan de beweringen in het verslag zijn voorzien, en anderzijds hebben zij slechts drie kortlopende (over een periode van 90 dagen) studies kunnen identificeren waarbij ratten een genetisch gemodificeerd voedingsmiddel te eten kregen dat in de toekomst eventueel zou kunnen worden gecommercialiseerd. Zoals in het verslag van Earth Open Source te lezen staat, heeft de Commissie voor dit EU-onderzoeksproject 200 miljoen EUR aan belastinggeld uitgegeven en is het bijgevolg moeilijk te geloven dat zij niet meer dan drie proeven heeft uitgevoerd waarbij dieren met potentieel commercialiseerbare levensmiddelen werden gevoed. Het kan gebeuren dat de uitvoerders van dergelijke studies moeilijkheden ondervinden om de resultaten van hun studie in aan collegiale toetsing onderworpen vaktijdschriften te publiceren, maar dat neemt niet weg dat deze resultaten interessant en belangrijk zijn voor de bevolking, die in dit geval voor het onderzoek heeft betaald. 

Kan de Commissie dan ook de resultaten van alle proeven in het kader van dit EU-project waarbij dieren met ggo's werden gevoed, op het internet openbaar maken? 

Op welke website en wanneer zal zij deze resultaten publiceren?

Antwoord van Commissaris Moedas

Het door het geachte Parlementslid genoemde verslag bevat samenvattingen van vijftig onderzoeksprojecten voor onderzoek op het gebied van ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) en de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, de milieueffecten van ggo's en de toepassing van ggo's in biomaterialen.

Vijf projecten hadden specifiek als doel methoden te vinden om de veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders te verbeteren. De ratvervoederingsstudie van negentig dagen werd verricht in het kader van het project SAFOTEST. De resultaten van deze projecten zijn op grote schaal gepubliceerd en in het bovengenoemde verslag zijn referenties naar publicaties opgenomen. Hoewel de resultaten van de projecten geen van alle een indicatie geven dat genetisch gemodificeerde levensmiddelen minder veilig zijn dan hun natuurlijke equivalent, was het specifieke doel van deze studies om methoden te ontwikkelen voor de beoordeling van de voedselveilgheid, en niet van de veiligheid van bepaalde genetisch gemodificeerde producten zelf. 
De beoordeling van de risico's van ggo's voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu valt onder de verantwoordelijkheid van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, overeenkomstig de procedures die in de Verordening (EG) nr. 1829/2003 zijn vastgelegd.

De Commissie bijft onderzoek naar verbetering van methoden voor de risicobeoordeling van ggo's steunen en financiert momenteel het project GRACE, met onder meer vervoederingsstudies van negentig dagen en een studie van één jaar naar chronische toxiciteit van genetisch gemodificeerde maïs, om te bepalen of deze verlengde vervoederingsstudies tot betere risicobeoordelingen kunnen leiden in vergelijking met de analytisch en in-vitromethoden die vandaag de dag beschikbaar zijn. De resultaten van de studies van negentig dagen zijn met belanghebbenden besproken. De definitieve resultaten van dat project worden in november 2015 verwacht.

Een ander project dat op dit moment wordt uitgevoerd is G-TwYST, waarbij een vervoederingsstudie van negentig dagen en gecombineerde studies van twee jaar naar chronische toxiciteit en carcinogeniteit worden verricht van een ander type genetisch gemodificeerde maïs.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?