AA
Het op wrede wijze afmaken van zwerfdieren in de Balkanlanden, met name Bosnië-Herzegovina (Schriftelijke Vraag E-0917/09)

Volgens de International Community of Animal Defenders worden er op de Balkan veel zwerfdieren en voornamelijk straathonden op wrede wijze afgemaakt. Onlangs zou er op 18 januari een algemene jacht op straathonden in de straten van Sarajevo worden georganiseerd. Deze slachtpartijen worden vaak door een plaatselijke jagersvereniging georganiseerd en soms wordt dit goedgekeurd door de autoriteiten. Deze massale slachting werd gelukkig afgelast naar aanleiding van het lokale en internationale protest dat er op kwam. Jammer genoeg doen er zich nog heel veel van deze malafide praktijken voor, ook in Bosnië, zoals het afschieten, vergiftigen of verdrinken van katten, honden en andere dieren.

Deze praktijken komen ook voor in Griekenland, Turkije, Oost-Europa en landen op de Balkan. Er zijn al verschillende parlementaire vragen over gesteld en telkens moet de Commissie erop wijzen dat dit zaken zijn die uitsluitend de desbetreffende staten of lidstaten aangaan. We merken echter wel dat organisaties van het maatschappelijk middenveld zich voor een oplossing van deze wantoestanden steeds meer op het Europese niveau gaan richten, wat erop wijst dat lokaal geen oplossingen worden geboden.

Kan de Commissie meedelen of ze alsnog bereid is druk uit te oefenen op de autoriteiten van de lidstaten, maar ook op die van derde landen als Bosnië-Herzegovina en de Balkanlanden, om dit soort praktijken tegen te gaan?

Is de Commissie bereid, naar analogie van de „Europese Conventie ter bescherming van huisdieren”, een „Conventie ter bescherming van zwerfdieren” te ondersteunen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS REHN (op 3 april 2009)

Dierenbescherming is een belangrijk onderwerp voor de Europese Unie. Met het „Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren”, dat aan het Verdrag van Amsterdam is gehecht (1) , erkent de Europese Unie dieren als bewuste wezens en is een pakket regels ter bescherming van hun welzijn ontwikkeld. De Europese regelgeving richt zich echter voornamelijk op boerderijvee, het vervoer en de slacht daarvan en laboratoriumdieren. De huidige wetgeving bevat geen regels voor de bescherming van zwerfhonden of -katten. De Gemeenschap is niet bevoegd voor dit terrein, dat volledig onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten valt.

De Commissie is echter bekend met de problemen met betrekking tot zwerfdieren en zal zich binnen haar beperkingen blijven inzetten om het welzijn van deze dieren beter onder de aandacht te brengen. De Commissie heeft verschillende initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat hogere normen voor dierenwelzijn worden toegepast, bijvoorbeeld door vraagstukken met betrekking tot dierenwelzijn ter sprake te brengen binnen de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE), waarvan Bosnië en Herzegovina en andere landen van de westelijke Balkan lid zijn. Binnen dit forum worden richtsnoeren uitgewerkt inzake de wijze waarop de zwerfhondenpopulatie kan worden aangepakt.

_____________________________________________________

(1) Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten - Protocol gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap — Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren (PB C 340 van 10.11.1997).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?