AA
Het gebruik van kwikvullingen in de tandheelkunde - parlementaire vraag 1973/2015

Meer en meer wetenschappelijke studies, wijzen uit dat het gebruik van amalgaamvullingen negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Het SCHER – Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's – van de Europese Commissie erkent in haar laatste rapport dat er een duidelijke link is tussen het gebruik van amalgaam voor tandvullingen en de kwikvervuiling bij vis die we eten. De studie DEMOCOPHES, een Europees pilootproject van humane biomonitoring, toont aan dat het hebben van amalgaamvullingen en het eten van vis in België leiden tot significant verhoogde waarden voor kwik in het haar bij moeders en kinderen. Desallnietemin blijven de acties vanuit de EC miniem.

1.    Wanneer worden de eerste resultaten verwacht van de "Public Consultation on the Ratification by the EU of the Minamata Convention on Mercury"?

2.    Wanneer wordt de opinie van het SCENIHR – Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's – over de effecten van amalgaamvullingen op de menselijke gezondheid, zoals aangehaald in het antwoord op parlementaire vraag E010035/2013, verwacht?

3.    Is de Commissie, in afwachting van een wetenschappelijke consensus over de implicaties van amalgaamvullingen voor het milieu en de menselijke gezondheid, bereid om het voorzorgsprincipe ten volle te laten gelden en zodoende een ban uit te vaardigen op het gebruik van amalgaamvullingen in Europa wetende dat er betaalbare alternatieven voorhanden zijn?

Antwoord van Commissaris Vella

1.    De resultaten van de openbare raadpleging over de bekrachtiging door de EU van het Verdrag van Minamata inzake kwik zijn onlangs gepubliceerd

2.    Het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG) heeft zijn voorlopig advies reeds gepubliceerd. Het analyseert momenteel de opmerkingen van belanghebbenden voordat het zijn eindverslag, dat begin mei wordt verwacht, publiceert.

3.    Zodra het eindverslag is afgerond, zal de Commissie het advies van het WCNG samen met alle andere beschikbare informatie bestuderen, voordat zij beslist over mogelijke vervolgstappen. Besluiten over verdere stappen zullen worden genomen met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag en potentiële internationale verplichtingen in verband met de ratificatie en uitvoering door de EU van het Verdrag van Minamata inzake kwik.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?