AA
Het collectief ontslag bij Coca-Cola Spanje (vraag 704/2015)

In juni laatstleden heeft het Spaanse nationale gerechtshof (Audiencia Nacional) het collectief ontslag van 821 werknemers door Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), waarbij drie fabrieken in Spanje gesloten werden, nietig verklaard. Volgens het arrest moeten de ontslagen werknemers opnieuw in dienst worden genomen met betaling van het niet-ontvangen loon. Volgens de uitspraak is de fusie bovendien niet correct verlopen en werd de verandering van onderneming niet gecommuniceerd aan de werknemersvertegenwoordigers. Ook werden de vakbonden niet zoals het hoort ingelicht over de herstructureringsplannen en het feit dat de distributie van het product van de stakende fabrieken werd overgeheveld naar andere, actief werkzame fabrieken in een poging om de staking te onderbreken.

1.    Is de Commissie, als hoedster van de EG-wetgeving samen met het Hof van Justitie, van plan om de Spaanse regering te verzoeken maatregelen te treffen om Coca-Cola te dwingen de wetten na te leven?

2.    Is de Commissie van mening dat ze moet toezien op de bescherming van Europese werknemers, overwegende dat Coca-Cola de grondrechten, zoals het stakingsrecht, de artikelen 24 en 28 van de Spaanse grondwet en de artikelen 27, 28 en 30 van titel IV van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft geschonden?

Antwoord van Commissaris Thyssen

1. en 2. In geval van collectief ontslag en belangrijke wijzigingen in contractuele betrekkingen dienen werkgevers overeenkomstig de Europese wetgeving te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van voorlichting en raadpleging van werknemers. Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van de gerechtelijke instanties, om ervoor te zorgen dat de nationale wetgeving tot omzetting van de betrokken EU-Richtlijnen (1) – waarin de toepassing van de in artikel 27 van het Handvest van de grondrechten van de EU verankerde rechten wordt bevorderd – door de betrokken werkgever correct en doeltreffend wordt toegepast, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de zaak. Uit de vraag van de geachte Parlementsleden blijkt dat de betrokken werknemers hun rechten binnen het Spaanse rechtsstelsel konden afdwingen.

 

(1) In het bijzonder Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag (PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16), Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16), en Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29). 

 

Vraag gezamenlijk ingediend door Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Javier Nart (ALDE), Isabella Adinolfi (EFDD), Karima Delli (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Sabine Lösing (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Zoltán Balczó (NI), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Agnes Jongerius (S&D), António Marinho e Pinto (ALDE), Edouard Martin (S&D), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), Guillaume Balas (S&D), Pavel Poc (S&D), Javi López (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Emmanuel Maurel (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Alessandra Moretti (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Curzio Maltese (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Eric Andrieu (S&D), Matt Carthy (GUE/NGL), Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Isabelle Thomas (S&D), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Elly Schlein (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Emilian Pavel (S&D), Ignazio Corrao (EFDD), Igor Šoltes (Verts/ALE), Jan Keller (S&D), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), József Nagy (PPE), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Jutta Steinruck (S&D), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) en Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?