AA
Handhaving van de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen in Hongarije (parlementaire vraag E-10623/2014)

Bij de voorbereiding van de partnerschapsovereenkomst en operationele programma's voor Hongarije, hebben de nationale autoriteiten de medewerking van partners, als vastgelegd in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, geweigerd. In veel gevallen zijn veel organisaties uit het maatschappelijk middenveld niet op de hoogte gebracht van het feit of er rekening is gehouden met hun voorstellen over de Europese structuur] en investeringsfondsen. In plaats van de institutionele capaciteit van maatschappelijke organisaties, in overeenstemming met de Verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds (ESF) en mogelijkheden voor technische bijstand te versterken, heeft de Hongaarse regering de subsidies aan de organisaties stopgezet waarvan de opvattingen niet altijd stroken met haar eigen ideeën.

De financiering van maatschappelijke organisaties door particulieren en bedrijven is ook teruggelopen, voornamelijk uit angst voor vergeldingsacties van de regering. De mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om betrokken te worden bij de programmering, zoals artikel 5 voorschrijft, is ernstig ingedamd.

1. Vindt de Commissie dat is voldaan aan de eisen van artikel 5 en dat de Hongaarse autoriteiten bij de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst al hun verplichtingen zijn nagekomen?

2. Hoe zal de Commissie toezien op de volledige toepassing van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap (ECCP)?

3. Welke maatregelen wil de Commissie nemen om toekomstige schendingen van de ECCP in Hongarije te voorkomen?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS CRETU (op 18 februari 2015) ***

1. De vereisten van artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013(1) betreffen de volledige planning en uitvoering van de partnerschapsovereenkomst en de programma’s. Op basis van de informatie in de programmeringsdocumenten heeft de Commissie vastgesteld dat aan de vereisten van partnerschap en meerlagig bestuur is voldaan. Met betrekking tot de uitvoering ervan is de Commissie vastbesloten te zorgen voor de volledige toepassing van Gedelegeerde Verordening nr. 240/2014 van de Commissie(2) betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap.

2. Partnerschap is cruciaal voor een voorspoedige uitvoering van de programma’s. Daarom zal de Commissie tijdens het hele proces bijzondere aandacht besteden aan de manier waarop Hongarije de partners selecteert en betrekt bij het beheer van programma’s, met name in de toezichtcomités, bij de voorbereiding van oproepen, alsook bij het toezicht op de programma's en de evaluatie ervan. De partnerschapsovereenkomst en de programma’s bevatten concrete acties die de betrokkenheid van partners garanderen en door de Commissie op de voet gevolgd worden. Daarnaast zal de Commissie zorgen voor de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten.

3. De Commissie heeft reeds steun verleend en meegewerkt aan de organisatie van een studiebijeenkomst ter verbetering van de werking van de toezichtcomités, waaraan Hongarije heeft deelgenomen. Het Europees Sociaal Fonds financiert verschillende acties ter ondersteuning van de capaciteitsopbouw van niet-gouvernementele organisaties in diverse programma’s, bijvoorbeeld in de programma's voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal en voor territoriale ontwikkeling.

(1) Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013).

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur] en investeringsfondsen (PB L 74 van 14.3.2014).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?