AA
GRACE (Risicobeoordeling ggo's en mededeling van bewijzen) en GM-TwYST (Tweejarige veiligheidstests bij genetisch gemodificeerde gewassen)

Voordat onderzoekers de genetisch gemodificeerde gewassen van een bedrijf onderzoeken, moeten ze een overeenkomst tekenen met het bedrijf dat de eigendomsrechten van deze gewassen heeft. In deze overeenkomst kunnen voorwaarden worden opgelegd aan de onderzoekers: het kan bijvoorbeeld zijn dat de resultaten van onderzoeken eerst moeten worden overgelegd aan het bedrijf voordat ze aan tijdschriften  ter publicatie mogen worden aangeboden, of dat de publicatie van deze resultaten beperkt of verboden kan worden.

De interpretatie door de onderzoekers van de bevindingen van het negentig dagen durende proefproject GRACE (GMO Risk Assessment and Communication of Evidence (Risicobeoordeling ggo's en mededeling van bewijzen)) is dat er geen negatieve effecten konden worden vastgesteld in de groep met genetisch gemodificeerde gewassen. Onafhankelijke wetenschappers van Testbiotech vrezen echter dat de gevonden statistisch significante afwijkingen deze interpretatie niet schragen.

Aangezien het project GRACE en de proef met diervoeder G-TwYST (Genetically modified plants Two Year Safety Testing (Twee jaar durende veiligheidstests bij genetisch gemodificeerde gewassen)) gefinancierd zijn met overheidsgelden en transparant moeten zijn om het vertrouwen van het publiek te winnen, rijzen de volgende vragen:

1. Is er een overeenkomst getekend tussen de onderzoekers van GRACE en Monsanto — de ontwikkelaar van MON810-maïs — en zo ja, wanneer zal de Commissie die openbaar maken?
2. Wanneer zullen de resultaten van de één jaar durende proef met het voeren van ratten met MON810-maïs in het kader van project GRACE worden gepubliceerd in een aan peer review onderworpen tijdschrift?
3. Is er al een overeenkomst getekend, of gaat dat nog gebeuren, tussen bedrijven met de eigendomsrechten van genetisch gemodificeerde gewassen en onderzoekers van de door de EU gefinancierde, twee jaar durende proef met diervoeder G-TwYST, en zo ja, wanneer zal de Commissie die openbaar maken?

Antwoord van Commissaris Moedas

1 en 3. Volgens de informatie van de projectcoördinatoren hebben de GRACE‐ en G-TwYST-consortia geen enkel contract getekend met de eigenaren van de rassen of van de rechten op de events aangezien zij het materiaal niet van hen hebben gekocht.

2. Het GRACE-project is op 1 juli 2012 gestart en zal nog tot 30 november 2015 duren. Wat dierproeven betreft, voorziet het project in vervoederingsstudies van negentig dagen en langere vervoederingsstudies van één jaar. In 2013 werden twee vervoederingsstudies van negentig dagen op ratten uitgevoerd met genetisch gemodificeerde maïs MON810. De resultaten van die studie zijn in oktober 2014 gepubliceerd in de Archives of Toxicology. Met betrekking tot de studie van één jaar werd het bijbehorende ontwerp van de onderzoeksopzet — voor het publiek beschikbaar op de website van het project — voorgelegd aan belanghebbenden voor een schriftelijke raadpleging, die formeel werd afgesloten in december 2014. Bij de raadpleging waren ongeveer 700 organisaties van belanghebbenden betrokken, waaronder bevoegde instanties, het bedrijfsleven, landbouworganisaties, beroepsorganisaties, maatschappelijke organisaties en de academische wereld. De dierproef wordt momenteel uitgevoerd op basis van het overeengekomen plan. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, zal een uitgebreide raadpleging van belanghebbenden worden georganiseerd voor de analyse en interpretatie van de resultaten, zoals ook is gedaan voor de studie van negentig dagen. Er zullen eveneens geconsolideerde gegevens worden gepresenteerd tijdens de afsluitende conferentie van het project, die voorlopig staat gepland voor 9 en 10 november 2015. De Commissie kan in dit stadium nog niet voorspellen of en wanneer er in het kader van het project een intercollegiaal getoetste publicatie zal worden uitgebracht.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?