AA
Glyfosaat-tolerante genetisch gemodificeerde gewassen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid

Veel glyfosaat-tolerante gewassen mogen ingevoerd worden in de EU. Onlangs nog heeft de EU twee typen genetisch gemodificeerde sojabonen toegelaten die tolerant zijn voor het sproeien met glyfosaat en een andere herbicide. Het wordt algemeen aangenomen dat de gehalten aan glyfosaatresiduen hoger zijn op glyfosaat-tolerante genetisch gemodificeerde gewassen dan op gewassen die niet genetisch gemodificeerd zijn. De Commissie heeft onlangs de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgedragen te beoordelen welke mogelijke gevolgen deze hogere residugehalten hebben voor de gezondheid van dieren.

1. Hoeveel van de genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen die mogen worden ingevoerd zijn ontwikkeld om met glyfosaat te kunnen worden besproeid?

2. Hoeveel glyfosaat-tolerante gg-gewassen worden elk jaar in de EU ingevoerd?

3. Wat zijn de gehalten aan glyfosaatresiduen op deze gg-gewassen, in vergelijking met niet genetisch gemodificeerde gewassen?

4. Waarom worden de hogere residugehalten niet stelselmatig voor de verlening van een invoervergunning beoordeeld op de gevolgen voor de gezondheid.

5. Wat zijn de reglementaire implicaties mocht de evaluatie van de EFSA uitwijzen dat glyfosaatresiduen schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

1. Er zijn momenteel 43 glyfosfaat-tolerante genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen toegelaten voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders in de EU.

2. Deze informatie is niet beschikbaar voor de Commissie, daar in gegevens over handel geen onderscheid wordt gemaakt tussen glyfosfaat-tolerante gg-gewassen en andere gewassen.

3. Deze informatie is niet beschikbaar voor de Commissie, daar in de beschikbare monitoringgegevens over residuen van bestrijdingsmiddelen geen onderscheid wordt gemaakt tussen glyfosfaat-tolerante gg-gewassen en conventionele gewassen. De regel is dat alle gewassen moeten voldoen aan de maximumresidugehalten, ongeacht de aanwezigheid van een genetische modificatie. Er zij aan herinnerd dat de maximumresidugehalten in de EU zijn vastgesteld op het laagst bereikbare gehalte dat strokend is met goede landbouwpraktijken en voldoende beschermend is voor consumenten, inclusief kwetsbare groepen.

4. In de EU wordt de risicobeoordeling in het kader van een aanvraag voor het gebruik van herbicidetolerante gewassen in levensmiddelen en diervoeders toegespitst op de mogelijke gevolgen van de genetische modificatie voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. De risicobeoordeling van het gebruik van een herbicide wordt uitgevoerd in het kader van de toelating van het herbicide in kwestie en de twee toelatingsprocedures zijn onafhankelijk van elkaar.

De maximumresidugehalten (MRL's) van pesticiden worden vastgesteld op het laagst haalbare niveau in overeenstemming met goede landbouwpraktijken en met het oog op de bescherming van de consument, met inbegrip van kwetsbare groepen. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens worden daarom systematisch beoordeeld indien nieuwe goede landbouwpraktijken een wijziging van het MRL vereisen. Verordening (EG) nr. 396/2005 is sterk gericht op de bescherming van de consument. Diergezondheidsaspecten worden in overweging genomen bij het bepalen van het MRL indien zij gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens.

5. De Commissie beschikt niet over aanwijzingen waaruit blijkt dat residuen van glyfosaat schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren. Niettemin achtte zij het wenselijk de risicomanagers bij hun beraadslagingen met informatie bij te staan in de vorm van een risicobeoordeling gericht op de diergezondheid en de veiligheid van diervoeders. Indien zou worden vastgesteld dat residugehalten van glyfosaat een risico vormen voor dieren, is het bestaande regelgevingskader passend om de nodige maatregelen te nemen om een dergelijk risico aan te pakken, bijvoorbeeld op basis van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1107/2009, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Richtlijn 2002/32/EG.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?