AA
Functiescheiding die betrekking heeft op de beheers] en controlesystemen voor de Europese structuur] en investeringsfondsen (ESI-fondsen) in Hongarije (parlementaire vraag E-10622/2014)

In april 2014 heeft de Hongaarse regering de „coöperaties" die betrokken zijn bij het administratie] en distributiesysteem voor de Europese structuur] en investeringsfondsen (ESI) in Hongarije opgeheven (dit waren de onafhankelijke particuliere of openbare vrijwilligersverenigingen die verantwoordelijk waren voor het toezicht op de huidige aanbestedingsprocedures door facturen te controleren en de goede afronding van de werkzaamheden te bevestigen). Als onderdeel van de organisatorische wijzigingen in het beheer van de EU-subsidies in Hongarije werden deze coöperaties in diverse ministeries ondergebracht. Terzelfder tijd is de minister-president de belangrijkste distributeur en toezichthouder van de ESI-fondsen geworden.

1. Kan de Commissie aantonen dat de hierboven beschreven maatregelen de besteding van de ESI-fondsen niet minder efficiënt zullen maken, noch dat ze de goede controle van de verdeling en het gebruik van deze fondsen in Hongarije zullen belemmeren?

2. Is de Commissie van mening dat deze functies na de institutionele wijzigingen in Hongarije van april 2014 gescheiden blijven overeenkomstig artikel 72, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS CRETU (op 18 februari 2015) ***

Hongarije heeft bij het begin van de periode 2007-2013 een beheer] en controlesysteem opgericht voor de tenuitvoerlegging van de Structuur] en Cohesiefondsen van de EU. Dit systeem is door de Commissie als bevredigend beoordeeld. Elke later aangebrachte wijziging aan het systeem moet door de nationale auditautoriteit worden beoordeeld en jaarlijks aan de Commissie worden gerapporteerd.

Gezien de ingrijpende reorganisatie van de Hongaarse institutionele structuur begin 2014, heeft de nationale auditautoriteit het nieuwe beheer] en controlesysteem tijdens de zomer van 2014 beoordeeld, zoals overeengekomen met de Commissie. De auditautoriteit heeft met betrekking tot de structuur van het nieuwe systeem en de naleving van de wettelijke voorschriften geen grote tekortkomingen gerapporteerd.

De Commissie blijft nauwlettend toezien op de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van het Hongaarse beheer] en controlesysteem. De doeltreffende werking van het nieuwe systeem wordt momenteel beoordeeld door de auditautoriteit en door de Commissie via verschillende audits ter plaatse.

Met betrekking tot de programma’s voor de periode 2014-2020 zal Hongarije een managementautoriteit, een certificeringsautoriteit en een functioneel onafhankelijke auditautoriteit moeten aanwijzen. Na de aanwijzing hiervan zal de Commissie beoordelen of deze autoriteiten voldoen aan de wettelijke voorschriften.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?